Vil be­hol­de Nye Vei­er

Faedrelandsvennen - - NYHETER - VEGARD DAMSGAARD JARLE R. MARTINSEN

Sen­ter­par­ti­ets lands­møte stem­te en­stem­mig og uten de­batt søn­dag nei til å leg­ge ned Nye Vei­er AS.

– Jeg er ikke over­ras­ket, bare vel­dig glad, sier Gro-ani­ta My­kjå­land til Fædre­lands­ven­nen.

Ive­lands ord­fø­rer ble lør­dag gjen­valgt til med­lem i sen­tral­sty­ret un­der Sen­ter­par­ti­ets lands­møte i Trondheim.

Sam­ti­dig har hun – sam­men med en del de­le­ga­ter fra and­re lands­de­ler – job­bet iher­dig i ku­lis­se­ne for å få sen­tral­sty­ret til å stem­me ned for­sla­get fra pro­gram­ko­mi­te­en, un­der le­del­se av nest­le­der Ola Bor­ten Moe.

For­sla­get gikk ut på å leg­ge ned Nye Vei­er AS og over­fø­re opp­ga­ve­ne til Sta­tens veg­ve­sen.

Man­ge fryk­ter det­te i så fall vil bety ut­set­tel­se av byg­ging av blant and­re ny E 39 mel­lom Kristiansand og Stav­an­ger.

Lør­dag ble det kjent at sen­tral­sty­ret vil av­vise for­sla­get, og i ste­det inn­stil­ler på å «la Nye Vei­er AS full­fø­re plan­lag­te in­ves­te­rin­ger og der­et­ter eva­lu­ere den vi­de­re or­ga­ni­se­ring.»

– Fle­re re­gio­ner har spilt det­te inn, du får ikke lov å skri­ve at jeg har red­det det­te, det er lag­ar­beid. Par­ti­et og Tryg­ve (Slags­vold Ve­dum, journ.anm.) har vært vel­dig lyd­hør, jeg har pra­tet en del med ham om det, for­tel­ler Gro-ani­ta My­kjå­land.

– Hva er din be­grun­nel­se?

– Jeg støt­tet par­ti­et da de ikke øns­ket å opp­ret­te sel­ska­pet, men ten­ker at nå er det opp­ret­tet, de er kom­met godt i gang og 60 stat­li­ge ar­beids­plas­ser er lagt til Kristiansand. Nå får vi se hvor­dan de gjen­nom­fø­rer og lø­ser opp­ga­ve­ne, og der­et­ter eva­lu­ere, sva­rer Iveland-ord­fø­re­ren.

Parti­le­der Tryg­ve Slags­vold Ve­dum svar­te over­for Fædre­lands­ven­nen i for­ri­ge må­ned unn­vi­ken­de på om par­ti­et hans vil gå inn for å av­vik­le det stat­li­ge vei­sel­ska­pet:

– Vi var imot opp­ret­tel­sen av Nye Vei­er for­di det in­ne­bæ­rer økte le­der­løn­nin­ger og dob­belt­ar­beid. Det vik­tigs­te er å få byg­get vei­er. Der­som det stat­li­ge vei­sel­ska­pet blir av­vik­let, skal in­gen på­be­gyn­te vei­pro­sjek­ter stop­pe opp, sa han.

FOTO: ARKIVFOTO

Iveland-ord­fø­rer Gro-ani­ta My­kjå­land job­bet for at Nye Vei­er skul­le be­hol­des. Hun fikk lands­mø­tets til­slut­ning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.