Elek­tro­nikk­for­bud på fle­re fly­vin­ger inn­ført

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

For­bu­det mot å ha med sto­re, elek­tro­nis­ke gjen­stan­der om­bord på di­rekte­fly­gin­ger til USA og Stor­bri­tan­nia fra fle­re fly­plas­ser tråd­te lør­dag i kraft.

Restrik­sjo­ne­ne for­hind­rer pas­sa­sje­rer fra å ta med elek­tro­nikk som er stør­re enn en smart­te­le­fon i hånd­ba­ga­sjen, der­som de skal fly di­rek­te til USA fra ti fly­plas­ser i Midt­østen og Nord-afri­ka.

Det kunn­gjor­de ame­ri­kans­ke myn­dig­he­ter tid­li­ge­re i uka.

For­bu­det tråd­te i kraft lør­dag, og blant an­net på Atatürk-fly­plas­sen i Istan­bul er det satt opp nye skilt som in­for­me- rer de rei­sen­de om restrik­sjo­ne­ne.

Stor­bri­tan­nia fulg­te opp det ame­ri­kans­ke for­bu­det, og inn­før­te lig­nen­de re­strik­sjo­ner for fly­vin­ger fra Egypt, Tyr­kia, Jor­dan, Saudi-ara­bia, Tu­ni­sia og Li­ba­non.

Både ame­ri­kans­ke og bri­tis­ke myn­dig­he­ter har be­grun­net restrik­sjo­ne­ne med etter­ret­nings­in­for­ma­sjon som går på at eks­plo­si­ver plas­sert i elek­tro­nis­ke gjen­stan­der kan bru­kes til å ram­me pas­sa­sjer­fly.

Ame­ri­kans­ke tje­neste­menn har så langt ikke sagt noe om hvor len­ge restrik­sjo­ne­ne kom­mer til å vare. En tal­s­per­son for fly­sel­ska­pet Emi­ra­tes sier til ny­hets­by­rå­et AFP at de har fått be­skjed om å hånd­heve for­bu­det minst fram til 14. ok­to­ber.

FOTO: NTB SCANPIX

En tal­s­per­son for fly­sel­ska­pet Emi­ra­tes sier de har fått be­skjed om å hånd­heve for­bu­det mot sto­re, elek­tro­nis­ke gjen­stan­der om­bord på fly­vin­ger til USA fram til ok­to­ber.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.