Fort­satt usik­ker­het rundt Ap og Nye Vei­er

Faedrelandsvennen - - MENING - STEI­NAR BERGSTØL AN­DER­SEN, Le­der Kristiansand Frp

Man kan hel­dig­vis be­gyn­ne å se tegn til at Ar­bei­der­par­ti­et i Vest-ag­der er uro­lig for frem­ti­den til re­gje­rin­gens vei­sel­skap Nye Vei­er AS.

●● Det er nem­lig Nye Vei­er AS som skal fer­dig­stil­le fire­felts E 39 fra Kristiansand til Stav­an­ger. Det ser ut som de har tatt inn­over seg at sel­ska­pet vil byg­ge vei­er ri­me­li­ge­re og ras­ke­re enn Sta­tens Veg­ve­sen, og der­for er de na­tur­lig nok uro­lig for at sitt eget par­ti i even­tu­el­le re­gje­rings­for­hand­lin­ger med SV vil av­vik­le sel­ska­pet. Det som skjer da vil ska­pe unød­ven­dig støy og kan gi for­sin­kel­ser rundt Nye Vei­er AS sin por­te­føl­je.

SV øns­ker å av­vik­le nye vei­er AS, og det gir stor grunn til be­kym­ring. Blir det rødgrønt fler­tall ved val­get i høst, så vil vi nok se et langt tøf­fe­re SV enn vi er vant med fra tid­li­ge­re. De ble over­kjørt av Ap i for­ri­ge rødgrøn­ne re­gje­ring, og den nye hver­da­gen for det so­sia­lis­tis­ke par­ti­et ble en kamp mot sperre­gren­sen. Ved rødgrønt fler­tall blir Nye Vei­ers frem­tid en del av for­hand­lin­ge­ne mel­lom SV og Ap, og re­sul­ta­tet av sli­ke for­hand­lin­ger er det in­gen som vet. Den in­for­ma­sjo­nen vi har å for­hol­de oss til hvis det blir fler­tall for Ap, SV og Sp, er at SV ikke vil la seg over­kjø­re av Ap slik som de ble for­ri­ge gang, SV vil av­vik­le Nye Vei­er AS og ny fire­felts E 39 fra Kristiansand til Stav­an­ger er hel­ler ikke noe SV prio­ri­te­rer høyt.

Jeg er bekymret for Nye Vei­er AS og byg­gin­gen av ny fire­felts E 39 ved et even­tu­elt rødgrønt fler­tall, og ga­ran­ti­en fra Vest-ag­der Ap om at pro­sjek­te­ne som Nye Vei­er AS har i sin por­te­føl­je skal fer­dig­stil­les er ikke mye verdt. Be­grun­nel­sen for det er at VestAg­der Ap må få Ar­bei­der­par­ti­et sen­tralt til å mene det sam­me, og Ap må få fullt gjen­nom­slag i for­hand­lin­ge­ne med SV, noe jeg fryk­ter de ikke vil få.

Vi tren­ger fire­felts E 39 på Sørlandet, og det er kun en vi­dere­fø­ring av da­gens re­gje­ring som kan ga­ran­te­re det vi øns­ker.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.