Kla­ver­vir­tuos i dom­kir­ken

Faedrelandsvennen - - MENING - KNUT GEIR AAS, Birke­land

Or­ge­let i Kristiansand dom­kir­ke har en sen­tral plass i kon­sert­pro­gram­me­ne. Ofte fyl­les kirke­rom­met med vak­ker mu­sikk fra «In­stru­men­te­nes dron­ning».

●● I regi av Or­gel Pluss og Mu­sik­kens ven­ner ble det gjort en «vri» i mars­må­ne­dens konsert som da had­de satt kla­ve­ret i fo­kus og en­ga­sjert den in­ter­na­sjo­nalt kjen­te ame­ri­kans­ke mes­ter­pia­nis­ten Ke­vin Ken­ner (bil­det).

I lø­pet av sitt 53-åri­ge liv har Ken­ner hatt stor suk­sess som kon­sert­pia­nist i fle­re land i Euro­pa, Asia og Ame­ri­ka og vun­net man­ge pri­ser som sol­o­pia­nist og i sam­spill med ver­dens størs­te or­kest­re. Hans frem­ra­gen­de tolk­nin­ger av Cho­pin har ført til fle­re Cd-inn­spil­lin­ger. I kon­ser­ten søn­dag kveld 19. mars var det nett­opp mu­sikk av Fre­de­ric Cho­pin som ble pre­sen­tert,- den­ne po­lak­ken som al­le­re­de som 6-åring var et ene­stå­en­de mu­si­kalsk ta­lent, be­stemt på å bli Mo­zarts «etter­føl­ger».

I lik­het med Mo­zart fikk også Cho­pin et kort liv, født i 1810 og døde i 1849, tretti­ni og et halvt år gam­mel, men er blitt stå­en­de i mu­sikk­his­to­ri­en som en le­gen­da­risk stør­rel­se som kom­po­nist, pe­da­gog og vir­tuos på pia­no - hans ynd­lings­in­stru­ment. Ken­ner pre­sen­ter­te for pub­li­kum et skjønn­somt ut­valg fra Cho­pins enor­me re­per­toar av piano­kom­po­si­sjo­ner. Blant an­net fikk pub­li­kum lyt­te til noc­tur­ner, ma­zur­ka­er, en bal­la­de, en so­na­te og scher­zo­er, mu­sikk skre­vet i ro­man­tik­kens pe­rio­de med preg av Cho­pins sær­eg­ne stil og ka­rak­ter, ofte in­spi­rert av polsk folke­mu­sikk. Det skul­le vært in­ter­es­sant å ha sett note­bil­der til kom­po­si­sjo­ne­ne, - og som reg­nes for svært kre­ven­de å spil­le.

Ken­ner troll­bandt med sin enor­me tek­nikk på kla­ve­ret, et fyr­ver­ke­ri av kraf­ti­ge, ener­gis­ke ak­kor­der kom­bi­nert med høyre­hånds lø­pen­de to­ner i et vold­somt tem­po. Jeg fikk as­so­sia­sjo­ner til «lyn og tor­den» etter­fulgt av sol, let­te­re vær, og til slutt helt stil­le. Det er sto­re kon­tras­ter mel­lom kraft­ful­le og svul­men­de ak­kor­der til sva­ke og ro­li­ge par­ti­er med to­ner som nes­ten dør bort av seg selv. Mu­sik­ken le­det tan­ke­ne hen på det ly­ris­ke og føl­som­me, det drøm­men­de, leng­ten­de og medi­ta­ti­ve. Kvel­den ble kort sagt et «møte» med mu­sikk av en stor kom­po­nist frem­ført av en mes­ter,- og som al­de­les im­po­ne­ren­de had­de hele re­per­toa­ret i ho­det og fing­re­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.