Kon­tra­pro­duk­tiv vel­ferd

Faedrelandsvennen - - MENING - CHRIS­TI­AN JO­HANN­ES­SEN, 2. nest­le­der Kristiansand Un­ge Høy­re

På Høy­res lands­møte i mars ble det pro­gram­fes­tet en gjen­nom­gang av syke­lønns­ord­nin­gen. Iføl­ge ar­beids- og so­sial­de­par­te­men­tet ut­gjor­de ut­gif­te­ne til syke­pen­ger hele 40,8 mil­li­ar­der i 2016.

●● I til­legg lig­ger syke­fra­væ­ret blant nors­ke ar­beids­ta­ke­re i top­pen sett i for­hold til de and­re Oecd-lan­de­ne. Det­te må sies å være et pa­ra­doks med tan­ke på at Nor­ge gjen­tat­te gan­ger er kåret til ver­dens bes­te land å bo - med ver­dens­le­den­de vel­ferds- og helse­tje­nes­ter. Det er åpen­bart en sam­men­heng mel­lom høye ut­be­ta­lin­ger av sykelønn og høyt syke­fra­vær. Vi i Un­ge Høy­re me­ner der­for at en re­duk­sjon fra 100 til 80 pro­sent sykelønn vil både re­sul­te­re i sto­re stat­li­ge be­spa­rel­ser og ikke minst ha en nød­ven­dig in­cen­ti­ve­ren­de og ef­fek­ti­vi­se­ren­de effekt blant ar­beids­ta­ke­re. For å sik­re en bære­kraf­tig vel­ferds­stat er det på tide at po­li­ti­ker­ne tar grep og kut­ter i syke­lønns­ord­nin­gen!

Med en re­duk­sjon på 20 pro­sent­po­eng vil sta­ten spa­re 8,2 mil­li­ar­der kro­ner år­lig. Dis­se be­spa­rel­se­ne kan bru­kes for å sik­re et godt til­bud på om­rå­de­ne sko­le, ut­dan­ning og helse. Ikke minst vil det være mu­lig å sik­re en bed­re vel­ferd for de al­ler sva­kes­te, som per i dag er per­soner som står uten­for ar­beids­li­vet. Nabo­lan­det vårt Sve­ri­ge har kut­tet syke­løn­na til 80% - det­te med gode re­sul­ta­ter. Sam­men­lik­net med Sve­ri­ge har Nor­ge dob­belt så høyt syke­fra­vær. Sve­ri­ge har også vært tid­lig ute med å inn­føre en ka­rens­dag (1992), noe som vi i Un­ge Høy­re job­ber for å inn­ført her til lands. Det­te vil in­ne­bære at ar­beids­ta­ke­re selv må be­ta­le førs­te syke­dag. I dag får nors­ke ar­beids­ta­ke­re be­talt fra førs­te dag.

Det at Nor­ge ble kåret til ver­dens lyk­ke­ligs­te land skyl­des i stor grad den om­fat­ten­de vel­ferds­sta­ten. For å sik­re en vel­fun­ge­ren­de vel­ferds­stat også for den kom­men­de ge­ne­ra­sjon er det nød­ven­dig med end­rin­ger in­nen­for da­gens sys­tem. Nå som gull­al­de­ren for norsk olje­in­du­stri er over, og vi går inn i en om­stil­lings­pro­sess mot det grøn­ne skif­tet, er ver­ken sta­ten el­ler inn­byg­ger­ne tjent med kon­tra­pro­duk­ti­ve vel­ferds­tje­nes­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.