Har kjøpt 35 kunst­verk for Tan­gen-do­na­sjon

Ni­co­lai Tan­gen har do­nert 2 mil­lio­ner kro­ner til inn­kjøp av ny kunst ved Sør­lan­dets Kunst­mu­se­um. Nå stil­les ny­er­ver­vel­se­ne ut.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: EVA MYKLEBUST eva.myklebust@fvn.no

– Det­te be­tyr vel­dig mye for oss. Det gir oss et hand­lings­rom vi ikke had­de tid­li­ge­re, sier kon­ser­va­tor ved Sør­lan­dets Kunst­mu­se­um, Karl Olav Se­grov Mor­ten­sen, til Fædre­lands­ven­nen.

Ni­co­lai Tan­gen do­ner­te i 2015 og 2016 to mil­lio­ner kro­ner til mu­se­et øre­mer­ket inn­kjøp av kunst­hånd­verk. Den­ne ga­ven kom­mer i til­legg til den sto­re sam­lin­gen av norsk og nor­disk kunst som gis i gave til lands­de­len, og som etter pla­nen skal inn i Kunst­si­lo­en.

35 VERK AV 17 KUNSTNERE

For pen­ge­ne har mu­se­et kjøpt 35 verk av 17 na­sjo­na­le og re­gio­na­le kunstnere.

– Er dere for­nøy­de med det dere har fått for pen­ge­ne?

– Ja, vel­dig, sva­rer Karl Olav Se­grov Mor­ten­sen som sam­men med kon­ser­va­to­re­ne Else-brit Kroneberg og Frank Falch har ut­gjort inn­kjøps­ko­mi­te­en.

– Det­te be­tyr mye både for mu­se­et, for kunst­ner­ne og for pub­li­kum. Det har vært vel­dig spen­nen­de å gå gjen­nom sam­lin­gen og se på hvor­dan den kan vi­dere­ut­vik­les. Det blir en meng­de kunst­verk når man får de to mil­lio­ne­ne. Det til­sva­rer jo fire års inn­kjøps­bud­sjett, så det­te spil­ler en stor rol­le med tan­ke på å få sam­lin­gen til å vokse, sier Kroneberg.

KUNST­VERK I SÆRSTILLING

Kunst­hånd­verk har hatt en særstilling på mu­se­et si­den etab­le­rin­gen i 1995. Mu­se­et fikk et eget man­dat til å ta vare på mil­jø­ene som har vært og fort­satt ek­sis­te­rer på Sørlandet. Nå be­står mu­se­ets sam­ling av kunst­hånd­verk av mel­lom 300 og 400 verk. To­talt nær­mer mu­se­ets sam­ling seg 1600 verk.

I ar­bei­det med å kjø­pe inn nye kunst­hånd­verk har kon­ser­va­to­re­ne både sett på kunstnere som ikke er re­pre­sen­tert i sam­lin­gen fra før, og hvil­ke kunstnere som bur­de re­pre­sen­te­res ster­ke­re.

– Vi har kun­net kjø­pe inn stør­re verk som in­stal­la­sjo­ner og stør­re tekstil­ar­bei­der som vi el­lers ikke had­de kun­net prio­ri­te­re i det van­li­ge bud­sjet­tet. Vi har også kun­net kjø­pe fle­re verk av en kunst­ner, noe som gir sam­lin­gen en stør­re tyng­de, ut­dy­per Kroneberg.

PRESTISJE

Mu­se­et er spe­si­elt for­nøyd med å ha fått kjøpt inn to his­to­ris­ke verk av Eli­sa­beth Haarr, samt smyk­ker av Si­gurd Bron­gers og glass­ar­bei­der av Ka­ri Hå­kon­sen. I til­legg er det kjøpt inn fle­re verk av Ole Mor­ten Ro­kvam.

I lø­pet av året har inn­kjøps­ko­mi­te­en møtt man­ge for­nøy­de kunstnere. For det å bli inn­kjøpt av et mu­se­um be­tyr ikke bare en inn­tekt, men også prestisje.

– Det er vel­dig fint å ha på CVen at man er inn­kjøpt av et mu­se­um, for­kla­rer Kroneberg.

Lør­dag åp­net ut­stil­lin­gen «Å byg­ge en sam­ling» på Sør­lan­dets Kunst­mu­se­um, og skal stå helt til sep­tem­ber.

– Vi gle­der oss til å vise fram de nye ver­ke­ne, sier Karl Olav Se­grov Mor­ten­sen.

❞ Det til­sva­rer jo fire års inn­kjøps­bud­sjett, så det­te spil­ler en stor rol­le med tan­ke på å få sam­lin­gen til å vokse. ELSE-BRIT KRONEBERG, kon­ser­va­tor

FOTO: EVA MYKLEBUST

«Grøn­ne ting» av Le­ne To­ri Obel Bug­ge.

FOTO: EVA MYKLEBUST

«Mel­lom rom» og «Hild­ring» av Ka­ri Hå­kon­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.