Nye inn­kjøp

FAKTA

Faedrelandsvennen - - KULTUR -

● I 2015 og 2016 do­ner­te Ni­co­lai Tan­gen to mil­lio­ner kro­ner øre­mer­ket til inn­kjøp av kunst­hånd­verk ved Sør­lan­dets Kunst­mu­se­um.

● Det er kjøpt inn 35 kunst­verk av 17 na­sjo­na­le og re­gio­na­le kunstnere.

● De nye ver­ke­ne vi­ses i ut­stil­lin­gen «Å byg­ge en sam­ling» som åp­net 25. mars.

● Dis­se kunst­ner­ne er kjøpt inn: May Ben­te Aron­sen, Si­gurd Bron­ger, Le­ne To­ri Obel Bug­ge, Eva Ed­ward­sen, Ei­rik Gjedrem, Sidsel Ha­num, Ka­ri Hå­kon­sen, Eli­sa­beth Haarr, Tor­bjørn Kvas­bø, Ire­ne Nord­li, Ole Mor­ten Ro­kvam, Li­se Schøn­berg, John Skog­nes, An­na Tal­bot, Ann Bea­te Tem­pel­haug og Ma­rit Tingleff.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.