50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

27. MARS 1997

●● 14 om­kom og to er fort­satt sav­net i påske­fjel­let i den ver­ste ulyk­kes­hel­gen i manns min­ne. En kom­bi­na­sjon av dår­lig vær, dår­lig fy­sisk kon­di­sjon og at folk ikke har tatt til­bør­lig hen­syn til vær­vars­le­ne og fjell­reg­le­ne er år­sa­ken til de man­ge døds­ulyk­ke­ne ne i fjel­let. Slik sum­me­rer hjelpe­korps­sjef Leif Ha­noa, anoa, som har le­det fjell­sik­rings­tje­nes­ten på Gol, sine inn­trykk etter påske­hel­gen. 14 per­soner sat­te li­vet til, mens to, som har vært etter­søkt på Har­dan­ger­vid­da si­denn for­ri­ge tirs­dag, etter alt å døm­me me er om­kom­met. Et stort an­tall tu­ris­ter ster har vært etter­søkt, men er kom­met et til ret­te igjen - man­ge etter å ha over­nat­tet at­tet i snø­hu­ler de måt­te gra­ve for­di de gik­kikk seg vill el­ler ble stop­pet av uvær.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.