Minne­ord

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

Minne­ord kan sen­des som epost til folk@fvn.no. Av­dø­des ful­le navn, fød­sels- og døds­år må frem­kom­me. Minne­or­det skal være skre­vet i om­tale­form, helst ikke over­sti­ge 2000 tegn og un­der­teg­nes av en el­ler fle­re per­soner med fullt navn. Por­trett­bil­de kan ved­leg­ges.

Vi for­be­hol­der oss ret­ten til å fore­ta for­kor­tel­ser el­ler an­nen re­di­ge­ring av inn­sendt ma­te­ria­le.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.