Ken­neth (48) tre­ner 500 ti­mer

– Det er bare én ting som er far­lig, og det er ikke å tre­ne, iføl­ge eks­per­ter. Så len­ge det er godt plan­lagt, ser de in­gen pro­ble­mer med å være «su­per­mo­sjo­nist».

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: HÅVARD KARLSEN ha­vard.karlsen@fvn.no - 45055382

– Jeg går inn i al­der­dom­men i god form. Det er en vel­dig til­freds­stil­lel­se, sier Sol­heim.

48-årin­gen fra Ven­ne­sla like uten­for Kristiansand tre­ner mel­lom 500 og 600 ti­mer i året, el­ler 10–11 ti­mer i uken, stort sett sit­ten­de på syk­ke­len.

Han be­gyn­te som ak­tiv syk­list for rundt 20 år si­den, og hev­det seg i nor­ges­top­pen både som se­nior- og ve­te­ran­ryt­ter. De sis­te åre­ne har tre­nin­gen blitt mer som en hobby for Sol­heim, selv om han i pe­rio­der tre­ner som en topp­idretts­ut­øver.

– Jeg har stilt meg spørs­må­let om jeg er en tre­nings­nar­ko­man, el­ler ikke, sier venn­dø­len.

Sol­heim fal­ler i hvert fall un­der fa­nen «su­per­mo­sjo­nist», en per­son som gjen­nom­fø­rer har­de og lang­va­ri­ge tre­nings­øk­ter stort sett dag­lig, som en del livs­sti­len.

– IKKE HELSEFARLIG

Det er blitt fors­ket en del på fe­no­me­net. I Dan­mark har blant an­net Vi­dens­råd for fore­byg­gel­se skre­vet en lang og grun­dig rap­port. Der så de på ulike helse­va­ri­ab­ler, og fant ut at det ikke er far­lig å tre­ne over ti ti­mer i uka.

– Det er bare én ting som er far­lig, og det er å ikke tre­ne, sa pro­fes­sor Michael Kjær, da rap­por­ten ble pre­sen­tert i 2014.

Sam­me kon­klu­sjon kom også Sol­frid Bor­gen ved Uni­ver­si­te­tet i Ag­der til. Hun kart­la helsen til mann­li­ge lang­dis­tanse­lø­pe­re og syk­lis­ter, og pre­sen­ter­te fun­ne­ne sine i mas­ter­opp­ga­ven «Er su­per­mo­sjo­nis­me sunt?» i fjor.

Til tross for at del­ta­ker­ne bru­ker mye tid på tre­ning, ser ikke det­te i seg selv ut til å være helse­ska­de­lig. Li­ke­vel kan det å prio­ri­te­re tre­ning foran and­re ting være et dår­lig tegn, og føre til re­du­sert livs­kva­li­tet», skrev hun i opp­ga­ven sin.

– Vi mål­te tre­nings­av­hen­gig­he­ten, og en god del valg­te hel­ler å tre­ne, enn å være med fa­mi­li­en sin, sier Bor­gen.

VIK­TIG MED GOD PLANLEGGING

Der lig­ger en av fa­re­ne. Når tre­nin­gen bik­ker over, og blir en av­hen­gig­het, blir det et pro­blem.

– Hvor gren­sen går, og når det bik­ker over, vet vi ikke. Men i bunn og grunn, er det som re­gel ikke tre­nin­gen som gjør deg syk. Det som vir­ke­lig er en av de størs­te helse­ut­ford­rin­ge­ne, er å lig­ge på so­fa­en og være fy­sisk in­ak­tiv, for å set­te det på spis­sen, sier Mo­ni­ca Klung­land Tors­tveit, som er

første­ama­nu­en­sis på Insti­tutt for folke­helse, idrett og er­næ­ring ved Uni­ver­si­te­tet i Ag­der.

Hun me­ner det er vik­tig med en god ba­lanse­gang på alt, fra tre­ning til kost­hold og re­sti­tu­sjon.

– De fles­te su­per­mo­sjo­nis­ter er i full jobb, de har ofte små barn, og en tre­nings­meng­de opp­i­mot det en topp­idretts­ut­øver har. Det er så mye som skal inn i time­pla­nen, og det kan være utro­lig ut­ford­ren­de, sier Klung­land Tors­tveit.

– I til­legg har vi ob­ser­vert at der­som energi­inn­ta­ket ikke står i stil med energi­for­bru­ket kan det få uhel­di­ge kon­se­kven­ser, blant an­net på meta­bo­lis­men og skje­let­tet til mo­sjo­nis­te­ne. Det­te un­der­stre­ker vik­tig­he­ten av nok og smart mat for den som tre­ner mye, for­kla­rer Tors­tveit.

For Sol­heims del, var det mer ego­is­me in­volvert da han var ak­tiv. Da gikk det mye ut over kona Sigrid, som had­de kon­troll på fa­mi­li­en og de­res tre barn da han var borte. Nå som bar­na har blitt eld­re, hand­ler det mye om planlegging for 48-årin­gen.

– Jeg er blitt flink til å leg­ge opp egen tre­ning rundt fa­mi­li­en, sier Sol­heim, som blant an­net er tre­ner for fot­balla­get til dat­te­ra Lena (13).

– ELS­KER å KONKURRERE

– Når jeg har vært på den tre­nin­gen i halv­an­nen til to ti­mer, vil nok de fles­te gå hjem. Da har jeg al­le­re­de plan­lagt de nes­te ti­me­ne. Da må jeg tre­ne fra 20.00 til 22.00 på kvel­den, for ek­sem­pel. Al­ter­na­ti­vet er å dra hjem og set­te seg i so­fa­en. Det er bare et spørs­mål om hva du sy­nes er gøy, og hva du li­ker, sier Sol­heim.

Tre­nin­gen har i hvert fall gitt ham mye. Han els­ker å konkurrere, han får mas­se over­skudd av å være i ak­ti­vi­tet og i god form, og han stor­tri­ves når han syk­ler sam­men med kom­pi­se­ne mot et fel­les mål.

De sis­te åre­ne har det vært å kom­me seg fra Kristiansand til Hov­den på un­der fem ti­mer. Det klar­te han med la­get Catsj 4:59:59 i fjor.

I år skal gjen­gen prø­ve seg i den lil­le styrke­prø­ven fra Lil­le­ham­mer til Oslo.

– Må­let for la­get er selv­føl­ge­lig å vin­ne, sier Sol­heim.

– Ser du for deg å slut­te med å tre­ne så mye som du gjør?

– Jeg blir «mob­bet» av kom­pi­se­ne mine, for jeg sier hvert år at jeg leg­ger opp. Selv­føl­ge­lig kan jeg set­te bort syk­ke­len, men da had­de jeg mis­tet en del som er vik­tig for meg i li­vet, sier Sol­heim.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Ken­neth Sol­heim er ute på syk­ke­len i uan­sett vær. Her har han en økt hjem­me i Ven­ne­sla.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.