Me­ner «su­per­mo­sjo­nist» har blitt et ne­ga­tivt la­det ord

Faedrelandsvennen - - SPORT - HÅVARD KARLSEN

– Vel­dig man­ge kan ha god sam­vit­tig­het, me­ner fy­sio­log Jon­ny His­dal.

For man­ge nord­menn, er tre­ning en vik­tig del av hver­da­gen. Noen kan bli for iv­ri­ge, og slik at den fy­sis­ke tre­nin­gen blir alt­opp­slu­ken­de.

– Men vel­dig man­ge su­per­mo­sjo­nis­ter kan ha god sam­vit­tig­het. Du kan syk­le til og fra jobb, el­ler til og fra en hytte­tur i hel­ga, uten at det går ut over fa­mi­li­en, sier Jon­ny His­dal.

Han er fy­sio­log, og job­ber på Oslo Uni­ver­si­tets­syke­hus.

– Su­per­mo­sjo­nist har blitt et vel­dig ne­ga­tivt la­det ord. Grun­nen til det, er at det i en­kel­te sam­men­hen­ger blir satt fo­kus på at folk tre­ner mer enn de har tid til, og at de prio­ri­te­rer tre­ning frem­for fa­mi­lie, og sån­ne ting. For noen blir det sånn, men man­ge som kan de­fi­ne­res som su­per­mo­sjo­nist, har et mer de­fi­nert for­hold på det enn som så, sier His­dal, som selv tre­ner mye, og har del­tatt i triat­lon­kon­kur­ran­sen Norse­man hele ti gan­ger.

– Det er helt fan­tas­tisk. Jeg får over­skudd i hver­da­gen når jeg tre­ner, og det er en vel­dig god fø­lel­se av å være i form også. Jeg har det bed­re på jobb og med fa­mi­li­en når jeg er godt trent. Det er godt do­ku­men­tert at det har sån­ne po­si­ti­ve ef­fek­ter, sier His­dal.

– Hva sy­nes du om Ken­neth Sol­heim, som er 48 år, og tre­ner over 500 ti­mer i året?

– Han er i knall­form der­som han sam­men­lig­ner seg selv med and­re i sam­me al­der. De fles­te er sik­kert over­vek­ti­ge, er i ri­siko­so­nen for å få dia­be­tes type 2, og har høyt blod­trykk. Han er su­per- sprek, han har en mind­re sjan­se for å få hjerte­syk­dom­mer og høyt blod­trykk, og han har bed­re psy­kisk helse.

His­dal ser imid­ler­tid en ut­ford­ring man­ge su­per­mo­sjo­nis­ter kan få.

– De kan bli litt for iv­ri­ge, og da kos­ter det mer enn det sma­ker. Da blir det også økt ri­si­ko for be­last­nings­ska­der. Men der­som du har god pro­gre­sjon, og en god plan, kla­rer de al­ler fles­te å hånd­te­re det, sier han.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Her slap­per Sol­heim av etter endt tre­nings­økt hjem­me i hu­set i Ven­ne­sla.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.