Årets se­rie­sølv er star­ten på noe stort.

Vi­pers’ stor­skyt­ter Linn Jørum Sul­land me­ner sølv­me­dal­jen er star­ten på noe stort for hånd­bal­len i Kris­tian­sand.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: HERMAN FOLVIK herman.folvik@fvn.no

Vi­pers stor­skyt­ter, Linn Jørum Sul­land, me­ner den his­to­ris­ke sølv­me­dal­je­ne klub­ben sik­ret seg i hel­gen er star­ten på noe stort.

– Det er sånn at man all­tid vil ha gull. Vi er ikke helt for­nøyd med sølv. Det vil man ald­ri bli, og det kan vi ikke være. Men i den si­tua­sjo­nen vi er i nå, er det vel­dig bra. Og må­ten det skjer på er helt fan­tas­tisk, sier Sul­land til Fædre­lands­ven­nen.

Vi­pers ut­klas­set tredje­plas­ser­te Glass­ver­ket med se­son­gens i sær­klas­se bes­te kamp. Vi­pers vant beg­ge om­gan­ge­ne 20-10 – til­sam­men 40–20 – foran et full­satt Aqua­ra­ma. De rosa sik­ret seg klub­bens bes­te plas­se­ring i se­ri- en noen gang. Det var den førs­te se­rie­me­dal­jen på 14 år.

– Det er su­per­bra. Det vi­ser at vi gjør mye rik­tig og at vi er på god vei dit vi skal. Men sam­ti­dig fø­les det også litt ut som bare et steg på vei­en. Å ta sølv­me­dal­je i førs­te se­son­gen er vel­dig bra, for­tel­ler Sul­land, som har vun­net så å si alt som hånd­ball­spil­ler.

Nå er Vi­pers i ver­ste fall sik­ret del­ta­kel­se i Ehf-cu­pen. Vin­ne­ren av slutt­spil­let får kva­lik­plass til Cham­pions League. Der­som Lar­vik vin­ner slutt­spil­let vil fi­nale­mot­stan­de­ren få plas­sen, i og med at vest­fol­din­ge­ne al­le­re­de er kva­li­fi­sert for mes­ter­liga-spill.

– Det er må­let på sikt. Om det al­le­re­de kan skje nå hadde det vært su­pert, men det er man­ge tøf­fe kam­per før vi er der. Men kjen­ner jeg Kenneth og spil­ler­ne rett, så er det må­let. I dag su­ger vi li­ke­vel på ka­ra­mel­len for det førs­te søl­vet, sier Ter­je Mar­cus­sen, dag­lig le­der.

VIK­TIG FOR KUL­TU­REN

Vi­pers-tre­ner Kenneth Gab­ri­el- Vi­pers-tre­ner sen snak­ket stolt om spil­ler­ne sine etter kam­pen. Han me­ner søl­vet var vik­tig for vin­ner­kul­tu­ren han øns­ker å byg­ge, og nå er godt i gang med.

– Det er så sinns­sykt vik­tig å byg­ge den kul­tu­ren for å bli det vin­ner­la­get vi øns­ker å bli. Det er så enormt vik­tig med den­ne me­dal­jen. Sølv er det bes­te vi kun­ne ha hå­pet på i år. Fer­dig­he­te­ne er fort­satt for sto­re i Lar­vik til at vi kun­ne tatt gull i år, sier Gabrielsen.

Lar­vik ser ut til å bli be­ty­de­lig svek­ket nes­te se­song. Ma­rit Malm Fra­fjord og Aman­da Kurtovic skal til ru­mens­ke CSM Bucu­re­sti. An­ja og Gro Ham­mer­seng-edin leg­ger opp. Strek­spil­ler Vilde Jo­han­sen skal til Tert­nes.

De mister også to gode mål­vak­ter. Sand­ra Toft skal til Es­bjerg sam­men med San­ne Sol­berg, mens Al­ma Ha­sa­nic Gri­zo­vic skal til Stor­ha­mar. Det skal også Hei­di Lø­ke. Hed­mark-klub­ben sat­ser tungt. Det gjør også Mol­de hvor Kjell In­ge Røk­ke skal bi­dra med øko­no­mis­ke musk­ler.

– I RUTE

Vi­pers’ am­bi­sjon er å vin­ne se­rie­gul­let i 2018/19-se­son­gen. De kan fort ende opp som gull­fa­vo­ritt til nes­te se­song al­le­re­de.

– Det er helt utro­lig. Vi hadde en mål­set­ning som var hå­re­te, nå er vi på den ru­ten vi skal ha. Sports­lig er det­te den bes­te da­gen i mitt liv, sier Ter­je Mar­cus­sen.

– Hva er be­skje­den til de som har tvilt på pro­sjek­tet ditt?

– Det får stå for de­res reg­ning. Jeg har ald­ri vært i tvil om at vi vil­le kla­re det. At vi spil­ler så godt i en av­gjø­ren­de kamp vi­ser hva som bor i oss, sva­rer Mar­cus­sen.

– DRØMMESCENARIO

Linn Jørum Sul­land hyl­ler den dag­li­ge le­de­ren.

– Ter­je er et fyr­ver­ke­ri som er utro­lig kul å ha i klub­ben. Han er vik­tig for at det er fullt her og en­ga­sje­men­tet, sier 32-årin­gen.

Den tid­li­ge­re mes­ter­liga-vin­ne­ren hå­pet kam­pen i går ikke skul­le ta slutt etter 60 mi­nut­ter.

– Jeg skul­le øns­ke det kun­ne vare mye leng­re. Det var et drømmescenario. Det sier mye at vi kla­rer å pres­te­re så bra i en av­gjø­ren­de kamp. Vi viss­te at vi måt­te vin­ne, også spil­te vi slik mot et lag som har klart seg i Cham­pions League. Det er tøft, sier Sul­land.

Til ons­dag ven­ter sis­te se­rie­kamp borte mot Lar­vik. Det blir en kamp med mye pre­sti­sje, men i se­rie­sam­men­heng har den in­gen­ting å si. Vi­pers tjen­te 50.000 kro­ner på sølv­me­dal­jen.

❞ Det­te søl­vet er så sinns­sykt vik­tig å byg­ge den kul­tu­ren for å bli det vin­ner­la­get vi øns­ker å bli. Det er så enormt vik­tig med den­ne me­dal­jen. Sølv er det bes­te vi kun­ne ha hå­pet på i år. KENNETH GABRIELSEN,

FOTO: HERMAN FOLVIK

Vi­pers-jen­te­ne fei­rer den his­to­ris­ke sølv­me­dal­jen. Det er klub­bens bes­te plas­se­ring i se­rie­spill noen gang.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.