Alar­me­ren­de re­kor­der

2016 knus­te en rek­ke klimare­kor­der. Den dyst­re sta­ti­stik­ken bør bli et in­ci­ta­ment til langt ster­ke­re inn­sats på klima­om­rå­det.

Faedrelandsvennen - - TIRSDAG -

Nfalt. ylig la Ver­dens me­teoro­logi­or­ga­ni­sa­sjon fram sin år­li­ge rap­port om vær og kli­ma året før. Tal­le­nes tale for 2016 er skrem­men­de. Re­kord etter re­kord 2016 ble det var­mes­te året som noen sin­ne er re­gist­rert på klo­den. Det sam­me er til­fel­let for havtem­pe­ra­tu­ren. Hav­ni­vå­et er høy­ere enn det som noen gang tid­li­ge­re er målt. Og i no­vem­ber dek­ket havi­sen fire mil­lio­ner kvad­rat­kilo­me­ter – noe som til­sva­rer 12 gan­ger area­let til fast­lands-nor­ge – mind­re enn nor­malt. Det er ene­stå­en­de lavt for den­ne må­ne­den, iføl­ge yr.no.

Hvis ver­dens ri­kes­te land åp­ner nye olje­felt, kan man ikke kri­ti­se­re langt fat­ti­ge­re land for å gjø­re det sam­me.

Sam­ti­dig har det ald­ri før vært målt høy­ere kon­sen­tra­sjo­ner av klima­gas­sen CO2 i atmo­sfæ­ren.

Dess­ver­re var ikke fjor­året et en­kelt­til­fel­le. Hvert år si­den 2001 har den glo­ba­le tem­pe­ra­tu­ren vært minst 0,4 gra­der var­me­re enn gjen­nom­snit­tet for pe­rio­den 1961–1990. Den år­li­ge øk­nin­gen hver for seg er er be­kym­rings­full. Den sam­le­de ut­vik­lin­gen er skrem­men­de. Og gir dit­to ut­slag. For ek­sem­pel var gjen­nom­snitts­tem­pe­ra­tu­ren på Sval­bard luft­havn mi­nus 0,1 gra­der. Det er hele 6,5 gra­der var­me­re enn gjen­nom­snit­tet for pe­rio­den 1961–1990.

I and­re de­ler av ver­den fø­rer opp­var­min­gen til dra­ma­tis­ke ut­slag. Den høy­es­te tem­pe­ra­tu­ren som tro­lig noen gang er målt i Asia, ble i juni re­gist­rert i Ku­wait – 54 gra­der. I sør­li­ge og øst­li­ge de­ler av Afri­ka samt Mel­lom-ame­ri­ka bi­dro kli­ma­et til mat­man­gel.

Den­ne ut­vik­lin­gen skjer mens land etter land, ikke minst Nor­ge, stre­ver med å nå for­plik­tel­se­ne i Pa­ris-av­ta­len. I fjor økte Nor­ges klima­ut­slipp. Det bur­de være uak­sep­ta­belt. Men før­te knapt til de­batt da det ble kjent. Og frem­de­les me­ner våre størs­te po­li­tis­ke par­ti­er at nye felt, som dess­uten lig­ger i sår­ba­re om­rå­der, bør åp­nes for olje­le­ting. Hvis ver­dens ri­kes­te land gjør al­vor av sli­ke pla­ner, kan man ikke kri­ti­se­re langt fat­ti­ge­re land med be­ty­de­lig stør­re be­hov for olje­inn­tek­ter for å gjø­re det sam­me.

I Pa­ris-av­ta­len for­plik­ter ver­dens­sam­fun­net seg til til­tak som gjør at tem­pe­ra­tu­ren ikke skal sti­ge med mer enn 2 gra­der, og helst ikke med mer enn 1,5. Den stig­nin­gen nær­mer seg fare­tru­en­de al­le­re­de.

Havi­sen smel­ter. Bil­det er fra An­tark­tis.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.