Skal ha hørt stem­mer i ho­det før dra­pet

Den til­tal­te 21-årin­gen sier han hør­te en stem­me i ho­det som for­tal­te ham at han skul­le dre­pe sin 44 år gam­le ka­me­rat med kniv.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ERLEND OLSBU erlend.olsbu@fvn.no

Søn­dag 31. juli i fjor ble en 44 år gam­mel mann drept i sin egen bo­lig i Agne­fest­vei­en i Lyng­dal. En 21 år gam­mel mann fra Su­dan ble på­gre­pet på ste­det.

Man­dag star­tet retts­sa­ken mot 21-årin­gen i Lis­ter ting­rett.

– Jeg hør­te stem­men hans i ho­det, selv om han var stil­le. Stem­men sa «du må dre­pe meg», for­tal­te 21-årin­gen i ret­ten man­dag.

Han har er­kjent å ha drept 44-årin­gen med en saks, men nek­ter straff­skyld.

De sak­kyn­di­ge har kon­klu­dert med at 21-årin­gen var psy­ko­tisk da han drep­te ka­me­ra­ten med 60 sakse­stikk. På­tale­myn­dig­he­ten og for­sva­rer Svein­ung Søn­der­vik John­sen me­ner også at han var util­reg­ne­lig og ikke kan døm­mes til feng­sel.

– Ho­ved­te­ma­et i sa­ken er om til­tal­te var til­reg­ne­lig el­ler ikke på hand­lings­tids­punk­tet, sa stats­ad­vo­kat Bea­te Rulle­stad-jan­sen i sitt inn­led­nings­fore­drag man­dag for­mid­dag.

Hun har vars­let på­stand om tvun­gent psy­kisk helse­vern, en sær­re­ak­sjon som kan idøm­mes util­reg­ne­li­ge per­soner for å be­skyt­te sam­fun­net.

HADDE IKKE AVTALT MØTE

Rulle­stad-jan­sen gjor­de i inn­led­nings­fore­dra­get kort rede for hva som skjed­de den da­gen 44-årin­gen ble drept.

– Til­tal­te og for­nær­me­de kjen­te hver­and­re fra før. Den­ne da­gen dro til­tal­te til Lyng­dal for å be­sø­ke gam­le ven­ner på asyl­mot­ta­ket. Han hadde ikke avtalt å tref­fe for­nær­me­de på for­hånd, sa Rulle­stad-jan­sen.

Hun me­ner det var fle­re ting ved 21-årin­gens opp­før­sel den­ne da­gen som un­der­byg­ger at han var util­reg­ne­lig.

– Da han kom til Lyng­dal kjøp­te han 20 Red Bull og an­nen drik­ke. Det­te del­te han ut til per­soner på asyl­mot­ta­ket, sa Rulle­stad-jan­sen.

21-årin­gen har av­hør for­talt at det var stem­me­ne som for­tal­te ham at han skul­le kjø­pe Red Bull og dele ut det­te til folk på mot­ta­ket. 21-årin­gen har selv bodd på det­te mot­ta­ket tid­li­ge­re.

PLANTET EPLEFRØ I HAGEN

21-årin­gen opp­søk­te der­et­ter bo­li­gen til 44-årin­gen, som ikke var hjem­me. Han sat­te seg da i hagen og ven­tet på at ka­me­ra­ten skul­le kom­me hjem.

– Han hang opp en fot­ball­trøye og ei skjor­te på en snor i hagen. Han plantet også et eplefrø i hagen, for å sik­re sine etter­kom­me­re, sa Rulle­stad-jan­sen.

Da 44-årin­gen kom hjem spis­te ka­me­ra­te­ne sam­men og så på TV.

– Til­tal­te har for­klart at han fikk en fø­lel­se av at for­nær­me­de vil­le at til­tal­te skul­le dre­pe ham. Han gikk ned i kjel­le­ren og fant en saks han viss­te lå der. Da han kom opp i stua stakk han for­nær­me­de med sak­sen, sa Rulle­stad-jan­sen.

21-årin­gen for­tal­te i ret­ten at han hør­te 44-årin­gens stem­me i ho­det.

– Vi satt og så på TV. En stem­me for­tal­te at det lå en kniv bak meg. «Ta den kni­ven og drep meg», sa stem­men.

21-årin­gen for­klar­te at han un­der­søk­te kni­ven og kom fram til at den ikke var skarp nok. Han måt­te der­for fin­ne et an­net draps­vå­pen.

Po­li­ti­et har ikke fun­net noe som ty­der på at ek­sis­ter­te noen kon­flikt mel­lom ka­me­ra­te­ne.

– De var ven­ner og ble kjent med hver­and­re un­der Ra­ma­dan i 2015. De dro på fiske­tu­rer og spil­te fot­ball sam­men, Rulle­stad-jan­sen.

TRODDE HAN VIL­LE BLI LEVENDE

21-årin­gen har i av­hør for­klart at han tid­li­ge­re sam­me dag hadde sett en jen­te på bus­sen. Den­ne jen­ta men­te han vil­le bli kjæ­res­ten hans. Han har sagt at han trodde den­ne jen­ta vil­le duk­ke opp etter dra­pet.

– Han har hatt en fore­stil­ling om at for­nær­me­de vil­le bli levende igjen og at hans ut­pek­te vil­le bli kjæ­res­ten hans. Da kjæ­res­ten ikke duk­ket opp, ring­te han po­li­ti­et, uten å opp­nå kon­takt. Han ring­te der­et­ter 113 og for­tal­te hva som hadde skjedd, sa Rulle­stadJan­sen.

21-årin­gen har iføl­ge stats­ad­vo­ka­ten gitt fle­re uli­ke for­kla­rin­ger på hvor­for han opp­søk­te 44-årin­gen den­ne da­gen.

– INSPIRASJON FRA GUD

– Han har sagt at han dro til for­nær­me­de for å gi ham en skjor­te og en fot­ball­trøye, etter å ha fått en inspirasjon fra Gud nat­ten før. Han har også for­klart at han dro til man­nen for å gi til­ba­ke et smyk­ke.

Til­tal­te har også sagt at han vil­le gi for­nær­me­de Zamzam-vann (hel­lig vann fra Zamzam-brøn­nen i Mek­ka), som 21-årin­gen men­te kom ut av sprin­gen hans hjem­me.

Psy­kia­ter­ne som har un­der­søkt 21-årin­gen har kom­met fram til at han li­der av pa­ra­no­id schi­zo­fre­ni. Han er i dag inn­lagt på psy­kia­trisk, hvor han får be­hand­ling.

FOTO: JARLE MARTINSEN

I den­ne bo­li­gen i Lyng­dal ble en 44 år gam­mel mann drept 31. juli i fjor. En 21 år gam­mel ka­me­rat har er­kjent dra­pet. 21-årin­gen står nå til­talt i Lis­ter ting­rett.

FOTO: ERLEND OLSBU

Stats­ad­vo­kat Bea­te Rulle­stad-jan­sen og for­sva­rer Svein­ung Søn­der­vik John­sen i Lis­ter ting­rett man­dag. Ting­retts­dom­mer Ro­bert Versland i midt­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.