Lang vente­tid i Kris­tian­sand

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● I Kris­tian­sand fin­nes det også et til­bud for folk med tann­lege­skrekk. Det be­står av et team med en tann­lege, en psy­ko­log og en sek­re­tær.

Vente­ti­den er lang, nær­me­re be­stemt ni må­ne­der, og det til tross for at til­bu­det knapt er an­non­sert.

– Det for­tel­ler jo om stort be­hov, for­tel­ler psy­ko­lo­gen i team- et, Bent Storå.

Han sier at pa­si­en­te­ne be­hand­les over fem ti­mer, og at nes­ten alle blir ku­rert for tann­lege­skrek­ken.

– En tre­del av dem som kom­mer har opp­levd sek­su­el­le over­grep i barndommen med kren­kel­ser som om­hand­ler mun­nen. Der­for har de ikke klart å gå til tann­le­gen, for­tel­ler han.

Men de fles­te har hatt skrekk­til­fel­ler med skole­tann­le­gen i sin tid.

– Ta gjer­ne kon­takt med oss di­rek­te el­ler via tann­lege, lege el­ler psy­ko­log, sier Storå.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.