Odontofobi

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

● Over­dre­ven tann­lege­skrekk har en egen dia­gno­se: Odontofobi.

● Det fin­nes en egen for­ening for pla­gen: Norsk for­ening for odontofobi.

● De skri­ver på sine si­der at 5–10 pro­sent av be­folk­nin­gen ikke går re­gel­mes­sig til tann­le­gen på grunn av angst, som vil si 70.000–100.000 men­nes­ker.

● Fore­nin­gen har nå om lag 300 med­lem­mer. Med­lems­mas­sen be­står av tann­le­ger, tann­plei­ere og tann­helse­sek­re­tæ­rer og psy­ko­lo­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.