Skade­tall ned – kost­nad opp

Tal­let på bil­ska­der i Ag­der-tra­fik­ken ble re­du­sert med 13 pro­sent fra 2015 til 2016. Men hvert krasj kos­ter mer.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TORMOD FLEM VEGGE tormod.vegge@fvn.no

– Bi­ler har sen­so­rer på støt­fan­ge­re, ka­me­ra i front­ru­ten, rygge­ka­me­ra og ra­dar un­der gril­len. Når slikt ut­styr blir ska­det i for­bin­del­se med en kol­li­sjon, kan det bli eks­tra dyrt, for­tel­ler Gun­nar Coward, ei­er av Ag­der Bil­ska­de på Ri­ge i Kris­tian­sand.

Han vi­ser oss en el­bil som er un­der re­pa­ra­sjon på verk­ste­det hans. Den har fått seg en trøkk i bak­de­len. Både bak­luka og vin­du­et må byt­tes.

OVER 14.000 SKADER I FJOR

I Vest-ag­der ble det i fjor re­gist­rert to­talt 8875 bil­ska­der som føl­ge av di­ver­se uhell og ulyk­ker. Året før, i 2015, var tal­let 10.213.

Når tal­le­ne for Aust-ag­der reg­nes med, ble det to­talt re­gist­rert 14.070 skader i Ag­der i fjor og 16.257 i 2015.

– Fre­dag etter­mid­dag er en ut­satt dag. Da skjer det man­ge skader i tra­fik­ken, for­di man­ge bi­lis­ter er på vei­ene sam­ti­dig. På par­ke­rings­plas­se­ne på kjøpe­sent­re, som på Sør­lands­sen­te­ret, blir man­ge bi­ler ska­det. Da krasjes det i and­re par­ker­te bi­ler og i søy­ler i par­ke­rings­hu­se­ne, for­tel­ler Ar­ne Voll, kom­mu­ni­ka­sjons­sjef i Gjen­si­di­ge.

Han har fått til­gang til fersk bil­skade­sta­ti­stikk fra Fi­nans Nor­ge. Sta­ti­stik­ken om­fat­ter per­son­bil­ska­der inn­rap­por­tert fra samt­li­ge for­sik­rings­sel­ska­per i Nor­ge.

REDUKSJON I SKADER

– An­tall skader i Ag­der ble re­du­sert med 13 pro­sent fra 2015 til 2016. Det er en kraf­tig reduksjon, kon­sta­te­rer Voll.

Det vil si at det var 2187 fær­re bil­ska­der i fjor sam­men­lig­net med året før. Voll me­ner år­sa­ken til re­duk­sjo­nen er sik­re­re bi­ler, med sik­ker­hets­ut­styr og sen­so­rer som kan vei­le­de sjå­fø­ren ved par­ke­ring og til og med bi­dra til sik­re felt­byt­ter. Han po­eng­te­rer at tryg­ge­re vei­er også kan ha bi­dratt til ut­vik­lin­gen.

For­sik­rings­sel­ska­pe­ne ut­be­tal­te 284 mil­lio­ner kro­ner for ska­de­ne som ble på­ført bil­par­ken på Sør­lan­det i fjor. Hver ska­de kos­tet i snitt 20.200 kro­ner.

Det er iføl­ge Voll 1900 kro­ner mer per ska­de enn det som var til­fel­le i 2015. Tren­den gjel­der også på lands­ba­sis, der øk­nin­gen er 1800 kro­ner per ska­de.

– År­sa­ken til øk­nin­gen kan blant an­net være at man­ge av de nye bi­le­ne som blir solgt er ful­le av tek­no­lo­gi og er dy­re­re å re­pa­re­re. En øde­lagt støt­fan­ger kan ek­sem­pel­vis ha fle­re sen­so­rer. Der­med kan en li­ten ska­de i støt­fan­ge­ren fort bli vel­dig dyr, for­kla­rer han.

– STO­RE SKADER UTEBLIR

Hos Ag­der Bil­ska­de er sta­ti­stik­ken noe an­ner­le­des den på lands­ba­sis.

– For vår del har snitt­kost­na­den per ska­de gått ned. År­sa­ken er at det ikke er så ofte at vi får inn bi­ler med sto­re skader, for­di for­sik­rings­sel­ska­pe­ne ofte vel­ger å kon­dem­ne­re sli­ke bi­ler fram­for å re­pa­re­re dem, sier Gun­nar Coward.

– Vi får inn eks­tremt man­ge par­ke­rings­ska­der, i til­legg til skader som føl­ge av kjede­kol­li­sjo­ner og kol­li­sjo­ner i for­bin­del­se felt­byt­te, opp­ly­ser han.

Ar­ne Voll un­der­stre­ker at man­ge kol­li­sjo­ner i tra­fik­ken kun­ne vært unn­gått hvis sjå­fø­re­ne var mind­re opp­tat­te av smart­te­le­fo­ne­ne sine. Han har også opp­levd at sjå­fø­rer smin­ker seg, samt spi­ser og drik­ker når de står i kø i rush­et.

– Jeg har med egne øyne sett en som bar­ber­te seg med bar­ber­ma­skin i bil­køen, sier kom­mu­ni­ka­sjons­sje­fen.

FAKTA

Vest-ag­der

● Ene­ulyk­ke (kun én bil inn­blan­det): 2597 skader.

● Rygge­ska­der: 1491 skader.

● På­kjør­sel av par­kert kjøre­tøy: 1415

Aust-ag­der

● Ene­ulyk­ke: 1715 skader.

● Rygge­ska­der: 764 skader.

● På­kjør­sel av par­kert kjøre­tøy: 926 skader.

● På­kjør­sel bak­fra: 788 skader.

● 8875 skader fikk en kost­nad på 175.763 mil­lio­ner kro­ner.

To­talt:

skader.

● På­kjør­sel bak­fra: 462 skader.

● To­talt: 5195 skader fikk en kost-

FOTO: TORMOD FLEM VEGGE

Gun­nar Coward, ei­er av Ag­der Bil­ska­de på Ri­ge i Kris­tian­sand, vi­ser fram en el­bil som er in­ne til re­pa­ra­sjon. Han be­kref­ter at det kan kos­te eks­tra når både ka­ros­se­ri og inn­bakt elek­tro­nikk blir ska­det ved en kol­li­sjon.

FOTO: GJEN­SI­DI­GE

Ar­ne Voll, kom­mu­ni­ka­sjons­sjef i Gjen­si­di­ge, for­tel­ler at an­tall skader i Ag­der er re­du­sert med 13 pro­sent fra 2015 til i fjor.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.