Stort bri­tisk olje­funn

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Det bri­tis­ke energi­sel­ska­pet Hur­ri­ca­ne Energy kan ha gjort det størs­te olje­fun­net på bri­tisk sok­kel noen­sin­ne.

Opp­da­gel­sen er iføl­ge sel­ska­pet «det størs­te uut­vik­le­de olje­fun­net på bri­tisk kon­ti­nen­tal­sok­kel», og ut­gjør en kilo­me­ter lang olje­ko­lon­ne, skri­ver Da­gens Næ­rings­liv.

Det er det bri­tis­ke energi­sels­ka- pet Hur­ri­ca­ne Energy som har gjort fun­net, og ny­he­ten før­te til at sel­ska­pet steg med over seks pro­sent på Lon­don-bør­sen man­dag. – Det­te er et svært be­ty­de­lig øye­blikk for Hur­ri­ca­ne, og jeg er hen­rykt over at Ha­li­fax-brønn­re­sul­ta­te­ne støt­ter sel­ska­pets syn om at det sto­re Lan­cas­ter-fun­net har blitt ut­vi­det til å in­klu­de­re Ha­li­fax-li­sen­sen, sier Hur­ri­cane­sjef Ro­bert Trice til CNBC.COM.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.