Om­sat­te livs­far­lig stoff 50 gan­ger ster­ke­re enn he­roin

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Kri­pos har sik­tet to menn i 20-åre­ne for om­set­ning av et svært far­lig nar­ko­tisk stoff på det mør­ke net­tet. Stof­fet er opp til 50 gan­ger ster­ke­re enn he­roin.

– Det er tatt be­slag i små meng­der, men det kan gi man­ge do­ser og er svært far­lig, sier Eli­sa­beth Dran­ge, se­nior­in­ge­ni­ør i Kri­pos’ sek­sjon for nar­ko­ti­kaana­ly­se.

De to men­ne­ne er født i 1990 og 1994. Den ene ble på­gre­pet i Horda­land i fe­bru­ar og er va­re­tekts­fengs­let.

DET MØR­KE NET­TET

Kri­pos opp­ly­ser at om­set­nin­gen blant an­net har fore­gått på det så­kal­te mør­ke net­tet. Et­ter­forsk­nin­gen har av­dek­ket at det er solgt et vidt spek­ter av stof­fer fra fle­re uli­ke mar­keds­plas­ser. Kri­pos mis­ten­ker at en av de sik­te­de står bak en bru­ker­pro­fil som har til­budt stof­fet fen­ta­nyl. Det­te er et syn­te­tisk medi­ka­ment i opio­id-grup­pen som er sterkt smerte­stil­len­de, og cir­ka 80 gan­ger ster­ke­re enn mor­fin.

Kri­pos har etter­fors­ket fle­re sa­ker som hand­ler om kjøp og salg på det mør­ke net­tet de sis­te åre­ne. Kom­mu­ni­ka­sjo­nen mel­lom kjø­per og sel­ger er kryp­tert, noe som gjør et- ter­forsk­nin­gen vans­ke­li­ge­re.

– Po­li­ti­et har li­ke­vel verk­tøy og mu­lig­he­ter til å iden­ti­fi­se­re de in­volver­te. Be­ta­lin­gen skjer ho­ved­sa­ke­lig med krypto­va­lu­ta­en bit­co­in, og nar­ko­ti­ka­en blir dis­tri­bu­ert til kjø­per­ne gjen­nom or­di­nær post­gang, opp­ly­ser Kri­pos.

Et­ter­forsk­nin­gen av sa­ken tar sik­te på å kart­leg­ge meng­de­ne av stof­fet som er om­satt, og om­fan­get av virk­som­he­ten.

DØDSFALL I NOR­GE

Ana­ly­ser har vist at det drei­er seg om de­sig­nerdo­pet fu­ra­nyl­fen­ta­nyl, et syn­te­tisk og svært po­tent stoff som er 20 til 50 gan­ger ster­ke­re enn he­roin.

Fu­ra­nyl­fen­ta­nyl har ført til over­dose­døds­fall i Nor­ge, og Kri­pos ad­va­rer på det ster­kes­te mot å kjø­pe og bru­ke det. Svært små meng­der kan gi fle­re tu­sen do­ser, som hver ut­gjør en ri­si­ko for dem som bru­ker stof­fet. Det om­set­tes både i pulver­form og fly­ten­de, blant an­net på nese­spray­flas­ker.

– På bak­grunn av et­ter­forsk­nin­gen har vi grunn til å tro at fu­ra­nyl­fen­ta­nyl er spredd i rus­mil­jø­er i Nor­ge. I og med at sal­get har fore­gått på nett, kan det også ha nådd per­soner som ikke er til­knyt­tet noe etab­lert rus­mil­jø, både i Nor­ge og uten­lands, sier po­liti­ad­vo­kat Ole Kris­ti­an Bjør­ge i Kri­pos.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.