Tre­nings­sen­ter i moms­strid

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - RU­NE ØIDNE REINERTSEN

Gir Fresh Fit­ness’ virk­som­het i Even­tyr­går­den grunn­lag for å trek­ke fra inn­gå­en­de moms? Det skal Kris­tian­sand ting­rett av­gjø­re. Men det er ut­lei­er Even­tyr­går­den AS som stil­ler i ret­ten.

– Det er litt rart å bli truk­ket inn i det­te. Egent­lig er det Fresh Fit­ness’ sak. Skul­le vi tape i ret­ten, blir det en ny run­de mel­lom Fresh Fit­ness og oss, sier dag­lig le­der Jon Bjør­gum i Chris­ti­ans­holm Eien­dom AS.

I por­te­føl­jen til sel­ska­pet som Ivar Mjå­land, Jon Bjør­gum, OleRag­nar Ol­sen og Kurt Mos­vold har sam­men, lig­ger også et dat­ter­sel­skap som ei­er Even­tyr­går­den i Kris­tian­sand.

TO DA­GER I RET­TEN

28. og 29. mars mø­ter Even­tyr­går­den AS som sak­sø­ker i Kris­tian­sand ting­rett. På mot­satt side i retts­sa­len kom­mer selv­es­te Re­gje­rings­ad­vo­ka­ten til å sit­te, som re­pre­sen­tant for Skatt sør. Ar­ne Jo­han Dahl he­ter Re­gje­rings­ad­vo­ka­tens mann. Per Os­kar To­bias­sen fra EY stil­ler for sak­sø­ke­ren.

Kran­ge­len drei­er seg om fra­drags­rett for be­talt moms, så­kalt inn­gå­en­de moms. Skatt sør har gjort om på Even­tyr­går­den AS’ moms­regn­skap, slik at sel­ska­pet får mind­re fra­drag og føl­ge­lig må ut med mer pen­ger. I til­legg har Skatt sør brukt pis­ken og ilagt til­leggs­av­gift. Det god­tar ikke Even­tyr­går­den AS, og har føl­ge­lig stev­net Skatt sør.

Bak lig­ger uenig­het om hvor stor an­del av leie­ta­ger Fresh Fit- ness’ are­al som kan be­teg­nes som «myld­re­ar­e­al». Be­gre­pet in­ne­bæ­rer at det skal være are­al som be­nyt­tes til både av­gifts­plik­tig og av­gifts­unn­tatt virk­som­het. Pro­ble­met er at idretts­ak­ti­vi­tet ikke gir fra­drags­rett, og Skatt sør me­ner at over 90 pro­sent av to­tal­area­let be­nyt­tes til nett­opp idrett. Kon­se­kvens: fra­drag for kun 8,1 pro­sent av inn­gå­en­de moms.

PERSONALTOALETT

– Det er ikke bare re­sep­sjon, bøtte­kott og personaltoalett som er myld­re­om­rå­de. Alt Fresh Fit­ness lei­er, er det, me­ner Even­tyr­går­den AS’ pro­sess­full­mek­tig. Så skal ret­ten av­gjø­re. Paal Hansem er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Fresh Fit­ness AS i Nor­ge. Han sier det­te:

– Det drei­er seg om en på­gå­en­de sak med usik­kert ut­fall. Rik­tig- nok er vi på et vis del­ak­tig, men jeg øns­ker ikke å kom­me med noen kom­men­ta­rer før dom fore­lig­ger.

FOTO: RU­NE ØIDNE REINERTSEN

Fresh Fit­ness’ re­sep­sjons­om­rå­de, bøtte­kott og personaltoalett er god­tatt av Skatt sør som «myld­re­ar­e­al». Men ikke mye mer. Og da blir det ikke rare moms­fra­dra­get, slik Skatt sør ser det.

FOTO: RU­NE ØIDNE REINERTSEN

Fresh Fit­ness lei­er førs­te eta­sje og un­der­eta­sjen i Even­tyr­går­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.