Ven­st­re­pres­sens om­ta­le

Oslo Sym­po­si­um har fått sitt se­ku­læ­re medie­gjen­nom­brudd - og en kris­ten­kon­ser­va­tiv, po­li­tisk folke­be­ve­gel­se er blitt syn­lig for Gud og hver­mann.

Faedrelandsvennen - - MENING - LILL MAY VESTLY ta­ler på Oslo Sym­po­si­um, stor­tings­kan­di­dat Par­ti­et De Krist­ne

De har bygd selv­til­lit og musk­ler un­der ra­da­ren, og nå sky­tes det fra hof­ta fra po­li­tis­ke og re­li­giø­se ut­kikks­pos­ter. Le­der­ne po­si­sjo­ne­rer seg. Pro­fi­le­ne ut­ta­ler seg. Kris­ten-nor­ge dis­ku­te­rer om Je­sus var rød el­ler blå. Det er venstre­side­fest i medie­ne. Snurt­ne kris­ten­so­sia­lis­ter, li­be­ra­le teo­lo­ger og selv­be­stal­te­de re­dak­tø­rer rø­rer seg uro­lig i sine ideo­lo­gis­ke bur. Den li­be­ra­le, opp­lys­te, venstre­ori­en­ter­te sam­funns­mo­del­len skal for­sva­res. Stemp­lings­tek­nik­ke­ne og ad­jek­ti­ve­ne sit­ter løst. De­bat­ten dryp­per av ned­la­ten­het og skjæ­rer falskt i po­li­tisk kor­rek­te to­ner. Det er flokk­men­ta­li­tet med lav re­flek­sjons­evne, mot en inn­bilt fien­de.

I et av ver­dens mest se­ku­la­ri­ser­te og re­li­gions­fiendt­li­ge sam­funn, av­slø­res en re­li­giøst an­alfa­bet pres­se med en hjelpe­løs man­gel på kunn­skap til å stil­le re­le­van­te spørs­mål. To­talt over­ras­ket og ufor­stå­en­de til tro som po­li­tisk driv­kraft. Ube­viss­te jour­na­lis­ter med uav­klart ideo­lo­gisk stå­sted, ev­ner ikke å undersøke ar­ran­gø­rens vi­sjon og ta­ler­nes re­son­ne­men­ter til en­des. Den tab­lo­i­de og over­fla­dis­ke de­batt­kul­tu­ren vi­ser seg som et ubru­ke­lig red­skap for å de­mon­te­re og undersøke de sto­re te­ma­ene og kom­plek­se spørs­må­le­ne.

Kris­ten­kon­ser­va­ti­ve stemp­les som fun­da­men­ta­lis­tis­ke og kon­tro­ver­si­el­le

Usik­ker­he­ten gri­per til herske­tek­nik­ker som kan ut­lø­se ap­plaus fra sine egne. Gam­le, venstre­vrid­de hann­kat­ter lat­ter­lig­gjør ar­ran­ge­men­tet, hå­ner Guds­tro­en, fli­rer av fol­de­de hen­der, tvi­ler på tro­en­des po­li­tis­ke dømme­kraft, døm­mer Guds­bil­der, ig­no­re­rer im­pul­ser og av­vi­ser re­le­vans. Med ned­la­ten­de ord­bruk for­sø­ker de ef­fek­tivt å sky­ve en hel folke­be­ve­gel­se ut av de­batt­fla­te­ne, i ste­det for å for­mid­le hva den står for. Det er et stjerne­ek­sem­pel på hvor­for venstre­si­de­po­li­tis­ke main­stre­am­me­di­er i dis­se da­ger må lage kam­pan­jer for å be­dy­re sin «ob­jek­ti­vi­tet» over­for en be­folk­ning som ikke leng­re har til­lit til jour­na­lis­ter. Kris­ten­kon­ser­va­ti­ve stemp­les som fun­da­men­ta­lis­tis­ke og kon­tro­ver­si­el­le, mens li­be­ra­le sær­in­ter­es­ser og pro­mil­le­grup­per på venstre­si­den slip­per unna kri­tis­ke spørs­mål.

Det vi­ser en his­to­rie­løs man­gel på for­stå­el­se av kris­ten­dom­men som pre­miss for frem­veks­ten av det frie Ves­ten, og hvor­dan vår krist­ne kul­tur­arv fort­satt pre­ger en ve­sent­lig del av det nors­ke, po­li­tis­ke land­ska­pet, hvor kon­ser­va­tis­men byg­ger di­rek­te på bi­bels­ke prin­sip­per.

Se­ku­la­ri­se­rings­pro­ses­sen de sis­te to hund­re år fjer­net kris­ten­dom­mens do­mi­nans, men sam­fun­nets ver­di­er stem­te over­ens frem til 1960-tal­let. De sis­te ti­åre­ne har frem­vok­s­en­de kul­tur­ra­di­ka­le og li­be­ra­le ide­er og po­li­tis­ke sei­re dre­vet krist­ne til taus­het.

500.000 nord­menn opp­gir li­ke­vel i un­der­sø­kel­se at de har et kris­tent livs­syn. Dis­se er like mang­fol­di­ge som ikke-krist­ne, og spredd langs hele den po­li­tis­ke ak­sen for­di po­li­tikk er kom­plekst og de stem­mer på sa­ker de har fått øyne­ne opp for. Det krist­ne, kon­ser­va­ti­ve verdi­syn har iføl­ge forsk­ning re­so­nans i langt bre­de­re de­ler av be­folk­nin­gen, både blant ikke-tro­en­de og an­ner­le­des­tro­en­de.

Oslo Sym­po­si­um er en ny mo­bi­li­se­ring av den en gang så mek­ti­ge folke­be­ve­gel­sen. Vi­sjo­nen er en verdi­kon­ser­va­tiv po­li­tisk sam­ling på høyre­si­den, og må­let et bor­ger­lig valg­re­sul­tat som kan sik­re in­di­vi­det fri­het til å vel­ge løs­nin­ger for eget liv. Pub­li­kum er fra en rek­ke uli­ke tros­sam­funn. Ta­ler­ne er krist­ne og ikke-krist­ne, ukjen­te en­kelt­per­soner med én hjerte­sak, le­den­de ideo­lo­gis­ke stem­mer, toppo­li­ti­ke­re og uten­lands­ke gjes­ter med uten­fra­per­spek­ti­ver.

Fel­les­nev­ne­ren er en for­stå­el­se for de grunn­leg­gen­de ver­di­er som må dan­ne fun­da­men­tet i et sam­funn som skal være fritt og trygt for alle. Ut­gangs­punk­tet er den krist­ne re­spek­ten for in­di­vi­det og er­kjen­nel­sen av mang­fol­det i ska­per­ver­ket, med et på­føl­gen­de øns­ke om rom for å ut­vik­le sitt gude­skap­te po­ten­sia­le. Da blir rett for­hold mel­lom stat og in­di­vid av­gjø­ren­de. Øns­ket er å flyt­te mak­ten og res­sur­se­ne ned og ut, og mi­ni­me­re sta­tens opp­ga­ve til kun å sik­re tryg­ge ram­mer og fri­het for in­di­vi­dets ut­fol­del­se. Hadde Akers­ga­ten tatt seg en tur ut av pa­ra­dig­met sitt, vil­le de opp­da­get at Oslo Sym­po­si­um er en del av en stør­re sam­funns­be­ve­gel­se som er lei av so­sia­lis­tisk de­talj­sty­ring og glo­ba­lis­tisk over­sty­ring, og øns­ker en an­nen sam­funns­mo­dell med stør­re fri­het for alle. E n na­sjons evne til å ten­ke dypt, klart og kom­plekst, er av­hen­gig av at alle per- spek­ti­ver slip­per til. Sann in­for­ma­sjon og bred de­batt er de­mo­kra­ti­ets for­ut­set­ning. Guds­sy­net dan­ner men­neske­sy­net og verdi­set­tet til ideo­lo­gi­enes po­li­tis­ke stand­punk­ter og løs­nin­ger. Når de krist­ne fol­der hen­de­ne og fyl­ler hjer­te­ne med Guds­nær­vær og re­flek­sjon, så istand­set­ter det for po­li­tis­ke me­nin­ger. In­gen ver­di­er er verdi­nøy­tra­le, og også ikke­tro­en­de tror på noe. Der­for trengs en svær de­batt i skarp flom­be­lys­ning som ut­ford­rer også de­res dy­pes­te be­grun­nel­ser for hvil­ket men­neske­syn og ver­di­er det nors­ke sam­funn skal byg­ge på i frem­ti­den. Og hvis du ennå lu­rer – det­te er skre­vet av en mo­der­ne kvinne som vil trampe­klap­pe Je­sus Kris­tus inn på den po­li­tis­ke sce­nen i et land som står midt i et etisk jord­skred og en multi­kul­tu­rell iden­ti­tets­kri­se.

FOTO: SKJERMDUMP FRA HTTPS://WWW.OSLOSYMPOSIUM.NO/

Vi­sjo­nen er en verdi­kon­ser­va­tiv po­li­tisk sam­ling på høyre­si­den, og må­let et bor­ger­lig valg­re­sul­tat som kan sik­re in­di­vi­det fri­het til å vel­ge løs­nin­ger for eget liv, skri­ver ar­tik­kel­for­fat­te­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.