Nei til regn­skog og mat på tan­ken

Faedrelandsvennen - - MENING -

Re­gje­rin­gens opp­trap­pings­plan for biodrivstoff har som Fædre­lands­ven­nen og and­re Schib­sted-avi­ser har av­dek­ket blitt ved­tatt på en lite gjen­nom­tenkt måte.

●● Vi vet nå at øken­de bruk av biodrivstoff det sis­te året do­mi­ne­res av miljø­ska­de­li­ge va­ri­an­ter. Re­sul­ta­tet er at vi i dag bru­ker en stor meng­de biodrivstoff som fak­tisk kan være ver­re enn fos­silt bren­sel. Det lo­ver ikke godt med tan­ke på re­gje­rin­gens og støtte­par­ti­ene Ven­st­re og Krfs opp­trap­pings­plan.

Det van­ligs­te bio­driv­stof­fet som er i bruk i stort om­fang i dag er ba­sert på mat­plan­ter, som raps og palme­olje. Det er høyt pro­ble­ma­tisk, av fle­re grun­ner. Én av dis­se er at bruk av mat­plan­ter til biodrivstoff ofte vil føre til at nye area­ler tas i bruk til mat­pro­duk­sjon and­re ste­der i ver­den. Sli­ke areal­end­rin­ger har ofte ne­ga­tiv klima­ef­fekt, for­di vilt­vok­s­en­de ve­ge­ta­sjon el­ler my­rer som bin­der mye kar­bon ryd­des for å dyr­ke mat.

Mat­jor­den tren­ger vi til mat­pro­duk­sjon. Så mye god mat­jord har vi ikke på den­ne pla­ne­ten, at vi kan bru­ke de­ler av den til driv­stoff­pro­duk­sjon. In­nen midt­en av år­hund­ret skal vi bli enda et par mil­li­ar­der men­nes­ker. Biodrivstoff ba­sert på mat­plan­ter går ikke bare ut over ver­dens mat­be­hov, men også ver­dens gjen­væ­ren­de vill­marks­om­rå­der, med alle de vil­le dy­re­ne og plan­te­ne som le­ver der. Det å fø men­nes­ke­ne på jor­den, og sik­re leve­om­rå­der for all ver­dens livs­for­mer, er langt vik­ti­ge­re enn å kun­ne fyl­le tan­ken – med mat.

Palme­olje bør unn­gås helt. De sis­te åre­ne har iher­dig ar­beid fra uli­ke or­ga­ni­sa­sjo­ner bi­dratt til rundt 70 pro­sent reduksjon i palme­olje­bru­ken i Nor­ge. At man der­et­ter vel­ger å til­la­te å bru­ke palme­olje i biodrivstoff, in­ne­bæ­rer i prak­sis å fra­ta for­bru­ker­ne mu­lig­he­ten til å vel­ge bort miljø­ska­de­lig palme­olje.

Bære­kraf­tig biodrivstoff må være av en slik art at det ver­ken leg­ger be­slag på mat­jord el­ler for­tren­ger regn­skog el­ler and­re vill­marks­om­rå­der. Det tar tid å byg­ge opp en be­ty­de­lig og sam­ti­dig

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.