Gass­bal­lon­ger og and­re for­uren­se­re

Faedrelandsvennen - - MENING - FRANK VAN DER KLEI

Etter de alar­me­ren­de bil­der av hva­len med «plast­be­lagt» mage våk­net vi med et brak. Jøss det­te var ille, her må vi gjø­re noe med.

●● Det var stor­still­te plast­inn­sam­lin­ge­ne i skjær­går­den og alle syns det var en skam med den­ne for­søp­lin­gen.

Nå skul­le vi en­de­lig ta et skritt i rik­tig ret­ning og be­gyn­ne med å for­by gass­bal­lon­ger. He­li­um er en res­surs som tar slutt om 200 - 300 år så det sier seg selv at om en stund så fin­nes det ikke lenger gass­bal­lon­ger å opp­dri­ve. Nå vil by­sty­ret frem­skyn­de det­te og inn­føre et for­bud av gass­bal­lon­ger. Men det­te fal­ler ikke i god jord hos spei­der­ne på Flekkerøya. De hadde nem­lig tenkt seg en ny båt og oppus­sing av lo­ka­le­ne sine gjen­nom salg av gass­bal­lon­ger på 17. mai!

Skan­da­le!

Det­te går ikke an, vent hel­ler til nes­te år! Og i kjøle­van­net føl­ger noen som sier at en dag i året må vel være lov å sel­ge dis­se bal­lon­ger til gla­de barn.

Sier du det. Hvor len­ge skal vi ven­te da? Gass­bal­lon­ger sel­ges ikke bare på 17. mai men på sir­kus, ti­vo­li di­ver­se mar­ke­der, stev­ner og and­re til­stel­nin­ger med mye folk.

Og si­den vi snak­ker om plast kan vi vel også for­by alle plast­po­ser, spe­si­elt så­kal­te «dol­lar-po­ser»?!

Dis­se er vir­ke­lig noe svi­ne­ri i na­tu­ren. Så å si alle bru­ker dis­se og kan­skje også spei­der­ne. Bruk hel­ler pa­pir­po­ser el­ler handle­nett. Og til spei­der­ne: kjøp noen suk­ker­spinn­ma­ski­ner, de løn­ner seg til 17.mai!!

Lyk­ke til.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.