Jo­da, vi har til «salt i så­ret»

Faedrelandsvennen - - MENING - ROLF WILHELMSEN Kris­tian­sand RU­NAR LØVLIE

El­ler var til det grau­ten? Det er med stor gle­de og ære­frykt jeg le­ser at «Nor­ge er ver­dens lyk­ke­ligs­te land!

●● Hipp hipp hur­ra, og vel så det!

Det er to ting som for­und­rer meg ved dis­se til­dels svuls­ti­ge over­skrif­ter. I alle lan­dets avi­ser. Det ene er: Hvor­dan kan et land være lykkelig? Og det and­re er: Hva har dis­se jour­na­lis­ter gjort for å be­stå ek­sa­men i sitt yrke?

Slik jeg opp­fat­ter det kan et land være kalt, varmt, vak­kert osv. Lykkelig? Det trodde jeg gjaldt be­folk­nin­gen. Er vi in­ne i pro­blem­stil­lin­gen Fa­ke news?

«Fem av­de­lings­le­de­re slår alarm om be­man­nings­kri­se på rev­ma­to­lo­gisk av­de­ling på Sør- lan­det syke­hus, og fryk­ter den kan bli ned­lagt», le­ser vi i man­da­gens Fædre­lands­ven­nen. (Gud, nå fikk jeg en fø­lel­se av kom­plett lyk­ke).

Videre:

«Det er al­le­re­de nå en vente­tid på 16 uker for rev­ma­to­lo­gisk ut­red­ning». Mer enn 300.000 men­nes­ker i Nor­ge le­ver med en rev­ma­to­lo­gisk dia­gno­se.

En i min nær­mes­te fa­mi­lie, har so­vet i sitte­stol i fle­re år, grun­net smer­ter i musk­ler og ledd som umu­lig­gjør nor­malt senge­leie.

Å lese at vi bor i ver­dens lyk­ke­ligs­te land, er som salt i så­ret for de jeg her om­ta­ler.

Ikke for det, det­te er jo bare ett ek­sem­pel på medias «fa­ke news» som vi blir foret med, dag­lig, side opp og side ned. Don’t wor­ry, be happy, i ver­dens lyk­ke­ligs­te land. Hur­ra?

For­øv­rig: Nå skal Dron­nin­gens­gate bli buss­gate.

Ja, der kan du se. Ikkje bra i det hei­le tatt. som er av de som mer­ker føl­ge­ne av den ulov­li­ge inn­vand­rin­gen, og her er tal­le­ne. Texas De­part­ment of Pub­lic Safety (alle for­står vel hva det be­tyr), opp­gir føl­gen­de om­kring pro­ble­met med ulov­li­ge inn­vand­re­re, spe­si­elt fra Mex­i­co, i pe­rio­den fra 1. juni 2011 til 28. fe­bru­ar 2017:

215.000 ulov­li­ge inn­vand­re­re ble fengs­let, for 566.000 for­bry­tel­ser. Av dis­se for­bry­tel­se­ne var det 1167 drap og 6098 sek­su­el­le over­grep. Til­sam­men 257.000 dom­mer ble av­sagt i til­legg til ut­vis­ning.

Mye eks­tra ar­beid for lo­vens hånd­he­ve­re. Mye sorg over alle dra­pe­ne og over­gre­pe­ne. Ar­beid som hadde vært unn­gått hvis dis­se fol­ke­ne hadde vært ut­vist. Og det­te er an­ta­ge­lig bare top­pen av is­fjel­let, ak­ku­rat som i Nor­ge. Og noen, både i Nor­ge og USA, me­ner at det­te bare er flott.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.