5 av 54 fikk av­slag. 30 av 41 fikk av­slag.

For­skrift om par­ke­rings­til­la­tel­se for for­flyt­nings­hem­me­de i Søg­ne har sis­te år ført til en stren­ge­re tolk­ning. Fak­tisk til en ra­di­kal skjer­pel­se i 2016, hvor 30 av 41 sø­ke­re mot­tok av­slag.

Faedrelandsvennen - - MENING - TORMOD MJAASETH nest­le­der i Eldre­rå­det (PS. Ar­tik­ke­len er skre­vet på fritt grunn­lag og står for egen reg­ning)

Til sam­men­lig­ning fikk 5 av 54 av­slag i 2015. Av­sla­ge­ne har re­sul­tert i stor be­kym­ring og for­tvi­lel­se blant bru­ke­re av ord­nin­gen. Kla­ge­ne har hel­ler ikke ute­blitt.

I føl­ge kom­mune­over­le­gens inn­slag i Bud­stik­ka 15. fe­bru­ar ut­tryk­ker han at nye for­skrif­ter av

1. ja­nu­ar 2017 ikke er til­lagt sto­re end­rin­ger. Deri­mot leg­ges det til at «for­skrif­te­ne har som mål å gjø­re det mest mu­lig likt i for­skjel­li­ge kom­mu­ner».

Ved gjen­nom­le­sing er det vans­ke­lig å fin­ne hold for det­te i for­skrif­ten. Mer na­tur­lig an­tas det at inn­stram­ning med par­ke­rings­kort har sam­men­heng med opp­ståt­te par­ke­rings­pro­blem i Søg­ne og Kris­tian­sand. Det blir i så fall feil når be­hovs­prøvd par­ke­rings­let­te for for­flyt­nings­hem­me­de av­vi­ses for­di par­ke­rings­pro­blem opp­står. tren­ge­re for­tolk­ning av for­skrif­te­ne som er inn­ført, kom­mer fort i kon­flikt mel­lom bru­ker­nes be­hov og med kom­mu­nens egne po­li­tisk ved­tat­te plan­stra­te­gi­er.

Spørs­mål om par­ke­rings­kort og par­ke­rings­pro­ble­mer er to ad­skil­te sa­ker og må fin­ne sin løs­ning uav­hen­gig av hver­and­re ved:

• Å god­kjen­ne par­ke­rings­let­te etter medi­sinsk til­råd­ning fra

Sfast­le­ge.

• Å be­hand­le par­ke­rings­ut­ford­rin­ger som måt­te opp­stå i po­li­tis­ke fora.

Te­ma­et om par­ke­rings­kort og inn­stram­ning har til nå fått opp­merk­som­het po­li­tisk og gjen­nom pres­se, etter at Eldre­rå­det med til­slut­ning fra Rå­det for per­soner med ned­satt funk­sjons­evne over­send­te en be­kym­rings­mel­ding til Tje­neste­ut­val­get. Det­te ut­val­get skal med det førs­te be­hand­le sa­ken og gi ru­ti­ne­ne en po­li­tisk for­ank­ring i Søg­ne kom­mu­ne. y for­skrift om par­ke­rings­til­la­tel­se for for­flyt­nings­hem­me­de opp­rett­hol­der fort­satt et godt bru­ker­per­spek­tiv med for­mål «å gi for­flyt­nings­hem­me­de med et re­elt be­hov for par­ke­rings­let­te et til­gjen­ge­lig par­ke­rings­til­bud».

Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tets og Veg­di­rek­to­ra­tets egen vei­led­ning til for­skrif­ten pre­si­se­rer dess­uten at par­ke­rings­til­la­tel­se for for­flyt­nings­hem­me­de er, og vil være, pre­get av at den en­kel­te sak av­gjø­res ved bruk av skjønn. Det er grunn til å stil­le spørs­mål om skjøn­net er godt nok er iva­re­tatt når par­ke­rings­ut­ford­rin­ger trek­kes inn som ar­gu­ment i sa­ken.

Par­ke­rings­let­te skal in­ne­bære en to­tal­vur­de­ring av sø­kers si­tua­sjon. Re­el­le be­hov og fast­le­gens medi­sins­ke til­råd­ning er kla­re kri­te­ri­er og skal fore­lig­ge.

Par­ke­rings­let­te skal in­ne­bære en to­tal­vur­de­ring av sø­kers si­tua­sjon. Re­el­le be­hov og fast­le­gens medi­sins­ke til­råd­ning er kla­re kri­te­ri­er og skal fore­lig­ge.

NPar­ke­rings­ut­val­get har i til­legg til­føyd «hyp­pig­het» som bruk i sin vur­de­ring. Or­det er ikke lett å fin­ne som be­grun­nel­se i for­skrif­te­ne. Fak­tisk en vur­de­ring som kan være ut­slags­gi­ven­de i en god­kjen­nings­pro­sess. Er det­te etter for­skrif­tens in­ten­sjon?

For å un­der­byg­ge bru­ker­per­spek­ti­vet som en god vei­vi­ser ved vur­de­ring av par­ke­rings­kort, er det na­tur­lig å frem­heve Søg­ne kom­mu­nes egne ved­tat­te plan­stra­te­gi­er for pe­rio­den 2017 – 2030. Bru­ker­per­spek­ti­vet løf- tes gjen­nom fore­byg­ging og tid­lig inn­sats med mål å sik­re «at den en­kel­te får mu­lig­het til å bo og leve selv­sten­dig og til å ha en ak­tiv og me­nings­fullt til­væ­rel­se i fel­les­skap med and­re». Godt i sam­svar med Helse- og om­sorgs­lov­giv­nin­gen og som for­ster­kes i For­skrift om en ver­dig eldre­om­sorg med «Men­nes­kets selv­fø­lel­se og selv­re­spekt er vik­tig for den en­kel­tes livs­kva­li­tet og mest­ring av egen til­væ­rel­se.»

Som nevnt tid­li­ge­re i teks­ten, må for­flyt­nings­hem­me­des grunn­be­hov og par­ke­rings­ut­ford­rin­ger kun­ne fin­ne sine løs­nin­ger ad­skil­te fra hver­and­re.

Kom­mune­over­le­gen har med ret­te tatt til or­det for en en­kel løs­ning som langt på vei bi­drar til å løse bru­ke­res be­hov. En hver­dag i so­si­alt fel­les­skap, med nær­het til han­dels­sen­tra, helse­tje­nes­ter og råd­hus. En løs­ning med å inn­føre 3 ti­mers par­ke­rings­be­grens­ning på Tang­vall. et blir et spørs­mål om å opp­rett­hol­de par­ke­rings­til­bud til fris­ke, kom­mu­nalt an­sat­te og and­re be­sø­ken­de til sen­trums­nære om­rå­der, frem­for til­rette­leg­ging for per­soner med ned­satt funk­sjons­evne. Det bør være en lett øvel­se, fak­tisk med et en­stem­mig ved­tak uten noe de­batt i føl­ge par­ti­enes kom­mune­valg­pro­gram i Søg­ne!

Ut­ford­rin­ger Kris­tian­sand måt-

Dte ha rundt par­ke­rings­ut­ford­rin­ger, bør kun­ne fin­ne sin løs­ning gjen­nom egen stor­sat­sing un­der by­tor­get.

Par­ke­ring hand­ler om del­ta­kel­se. Hva som skal til for at det blir til et godt liv for man­ge og som nyt­tig ak­ti­vi­tet gjen­nom et pul­se­ren­de hver­dags­liv. Å kun­ne opp­le­ve det so­sia­le fel­les­skap som et te­ra­peu­tisk hjelpe­mid­del.

Å lyt­te til his­to­ri­er og kjen­ne kam­pen om egen ver­dig­het, gjør en fat­tig på ord. En­kelt men­nes­ker som har fått hver­da­gen snudd på hode, per­soner i en fa­mi­lie­si­tua­sjon med kre­ven­de om­sorgs­opp­ga­ver og hvor egne fy­sis­ke kref­ter står på spare­bluss. Men­nes­ker som så alt­for ofte kjen­ner på krop­pen hver­da­gens bar­rie­rer.

Å ned­tone det fore­byg­gen­de as­pekt over­for en sår­bar grup­pe er et dår­lig valg.

Ha­rald Stang­hel­le i Af­ten­pos­ten opp­sum­mer­te konge­gjer­nin­gen i for­bin­del­se med Kong Ha­ralds 80-års­ju­bi­le­um, med tre vel­valg­te ord: Til­lit. Fel­les­skap. Raus­het. Til etter­tan­ke i vår egen hver­dag!

ILLUSTRASJONSFOTO: KJARTAN BJELLAND

Det blir i så fall feil når be­hovs­prøvd par­ke­rings­let­te for for­flyt­nings­hem­me­de av­vi­ses for­di det opp­står par­ke­rings­pro­blem i Søg­ne og Kris­tian­sand, me­ner ar­tik­kel­for­fat­te­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.