Nye krigs­his­to­ri­er i ny bok

Fire menn for­tel­ler ukjen­te his­to­ri­er om kri­gen i Kris­tian­sand. Førs­te bind i bok­se­ri­en kom­mer nå.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: TORGEIR EIKELAND torgeir.eikeland@fvn.no

– Vi er tre gam­le menn som har brukt liv­e­ne til å job­be med krigs­og lo­kal­his­to­rie. Nå har vi fått med oss en yng­re mann med his­to­ri­ker­kom­pe­tan­se, og nå gir vi ut bok­se­rie, sier Knut Mæ­sel.

Han er ho­ved­man­nen bak boka «Krig og hver­dags­liv i Kris­tian­sand 1940». Den er førs­te bind i en bok­se­rie hvor mye av stof­fet byg­ger på hit­til ukjen­te do­ku­men­ter, bil­der og in­ter­vju­er. Bjørn Furu­borg, Nor­mann Li­e­ne og Knut Mæ­sel ut­gjør se­nior­av­de­lin­gen i kvar­tet­ten, mens det er John­ny Hau­gen som er den (for­holds­vis) unge man­nen av dem.

STOR SAM­LING

Man­ge kjen­ner til Bjørn Furu­borgs (72) sto­re sam­ling av gjen­stan­der fra både før, un­der og etter kri­gen.

Hvis du ser tys­ke sol­da­ter i en norsk film om kri­gen, er det stor sjan­se for at Bjørn Furu­borg har skaf­fet uni­for­me­ne. Mye av sam­lin­gen er si­den gitt bort til mu­se­er. Vest-ag­der-mu­se­et fikk for et par år si­den 80 uni­for­mer, og ut­stil­lin­gen i kjel­le­ren på Stif­tel­sen Ar­ki­vet hadde vært gans­ke tom hadde det ikke vært for Bjørn Furu­borg.

– Det be­gyn­te da min far tok inn i ur­ma­ker­lære to som hadde vært med i mot­stands­be­ve­gel­sen. Så kom de etter­hvert med en mas­se ting de hadde stjå­let av tys­ker­ne. Da var det gjort, sier Furu­borg.

FARTSREDD UNG­DOM

For Knut Mæ­sel (72) star­tet be­set­tel­sen med en drøm om å bli krigs­fly­ver. Den inn­traff etter at han i opp­veks­ten hadde kon­su­mert sto­re meng­der av «Bigg­les», «Vi flyr» og «Luf­tens hel­ter».

– Så for­stod jeg at fly­vå­pe­net kan­skje ikke var in­ter­es­sert i en 190 centi­me­ter lang, nær­synt og fartsredd ung­dom, sier Mæ­sel.

Han fikk ikke en­gang lov å være i fly­vå­pe­net som bakke­per­so­nell da han var in­ne til første­gangs­tje­nes­te. I ste­det ble han sendt til Nord-nor­ge som in­fan­te­rist.

Noen år se­ne­re ble Mæ­sel læ­rer for klas­ser med 30 gut­ter. Da fant han moro i å ta dem med ut på eks­kur­sjo­ner for å un­der­vi­se dem om tin­ge­ne han selv var så in­ter­es­sert i.

– Så be­gyn­te jeg å kor­re­spon­de­re med tys­ke, bri­tis­ke og nors­ke krigs­ve­te­ra­ner. Jeg har møtt og in­ter­vju­et man­ge, jeg har be­søkt alle ar­ki­ve­ne i Euro­pa og jeg har etter­hvert gitt ut fire bø­ker om kri­gen, for­uten 15 rusle­tur­bø­ker («Rusle­tu­rer i Kvad­ra­tu­ren, journ. anm.)

VAR IKKE IN­TER­ES­SERT

Nor­mann Li­e­ne (74) var på sin side ikke det mins­te in­ter­es­sert i kri­gen, men deri­mot i lo­kal­his­to­rie fra Vågs­bygd. Det­te end­ret seg da han be­gyn­te å job­be for NSB i 1960.

– Der møt­te jeg gam­le gub­ber som kun­ne for­tel­le om halv­an­net døgns for­sin­kel­ser un­der kri­gen da de kjør­te tog for tys­ker­ne. De for­tal­te hvor­dan de løp og smur­te glide­lag­re­ne med olje blan­det med sand, og hvor­dan de røs­ka ut led­nin­ge­ne un­der pan­se­ret på laste­bi­le­ne til tys­ker­ne. Det­te sluk­te jeg jo, sier Nor­mann Li­e­ne en­tu­si­as­tisk.

Ved si­den av bred kunn­skap om Vågs­bygds his­to­rie har han sam­let en stor meng­de ma­te­ria­le om mot­stands­virk­som­het i jern­bane­ver­ket un­der kri­gen, mye av det fore­lø­pig helt ukjent.

HIS­TO­RISK KARTLEGGING

«Ju­nior­av­de­lin­gen» i fir­klø­ve­ret ut­gjø­res av John­ny Hau­gen (42) fra Evje. Han er læ­rer og har blant an­net del­tatt i et na­sjo­nalt kart­leg­gings­pro­sjekt for å kart­leg­ge NS un­der kri­gen.

– Jeg har vært med å gå gjen­nom 60.000 kar­to­tek­kort ved Riks­ar­ki­vet i Oslo. Jeg har også hjul­pet hjemme­front­mu­se­et å kart­leg­ge mot­stands­be­ve­gel­sen på Ag­der, og jeg har in­ter­vju­et 200 men­nes­ker fra beg­ge si­der, sier Hau­gen.

Han un­der­stre­ker at det­te ikke skal bli en tung, fag­his­to­risk bok­se­rie. Den førs­te boka lan­se­res 30. mars med en pre­sen­ta­sjon på Stif­tel­sen ar­ki­vet.

FOTO: EN TYSK SOLDAT

Mai 1940: F.v. Ka­rin Eide, Alf­hild Even­sen og Solveig Ta­rald­sen blir fo­to­gra­fert ved Øst­re Strand­gate 5 hvor det tys­ke sik­ker­hets­po­li­ti­et (Si­po) har slått seg ned. Det­te er om­sla­get på den nye boka om kri­gen fra Mæ­sel & co.

FOTO: TORGEIR EIKELAND

Vin­te­ren 2017: Fire menn av va­rie­ren­de år­gang fo­to­gra­fert på sam­me sted som bil­det på om­sla­get til boka de nå gir ut: F.v. Nor­man Li­e­ne, John­ny Hau­gen, Bjørn Furu­borg og Knut Mæ­sel.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.