Skal vi ta pil­ler mot ald­ring?

Faedrelandsvennen - - KULTUR - LERIE KUBENS VA-

SAKPROSA Ald­ring - Hva du bør vite før du blir for gam­mel

Bjørn Grin­de Drey­er

Det står mer i den­ne boka om ald­ring enn vik­tig­he­ten av mo­sjon, kost­hold, røyke­kutt og måte­hold med al­ko­hol. Vi får vite om hvor­for dis­se tin­ge­ne er vik­ti­ge, om hvor­dan de bio­lo­gis­ke me­ka­nis­me­ne fun­ge­rer, og det er in­ter­es­sant. For øv­rig hø­rer søvn også til den lan­ge rem­sen av ting som er vik­ti­ge for både en god al­der­dom og et langt liv.

Men det som er nytt ut over den- ne dybde­in­for­ma­sjo­nen, er ka­pit­le­ne om hva som fak­tisk «står skre­vet» i ge­ne­ne og hva som sty­rer ald­rings­pro­ses­sen.

«Ald­ring hos men­nes­ket er ikke bare spørs­mål om sli­ta­sje og for­fall, det er en styrt pro­sess», slår for­fat­te­ren fast; han har dok­tor­grad i bio­lo­gi.

Med «styrt pro­sess» me­ner han at ge­ne­ne våre har skapt et ved­li­ke­holds­pro­gram som pas­ser for et gitt an­tall år; mak­si­malt 122 år, kan det se ut til så langt. Vi er alt­så ikke ment å skul­le vare, men hvor len­ge hver en­kelt av oss hol­der, er in­di­vi­du­elt - styrt av arve­mes­si­ge for­hold, men også av livs­før­sel.

Her er mas­se å lære, og stof­fet er po­pu­la­ri­sert og lett å for­stå.

Imid­ler­tid er ikke alt helt fag­lig-sak­lig, for å si det slik. For­fat­te­ren trekker noen kon­klu­sjo­ner her og der som en kan stil­le spørs­mål ved, som at be­ho­vet for kon­takt med and­re av­tar med al­de­ren; at de som har men­ta­le li­del­ser helst bør job­be med pro­ble­me­ne selv fram­for å opp­søke hjelp, og ikke minst den rare på­stan­den at kvin­ner le­ver i man­ge ti­år etter at de har slut­tet å kun­ne få barn for­di ge­ne­ne på et el­ler an­net mys­tisk vis har plan­lagt at de skal stil­le opp som beste­mød­re! Snakk om spe­ku­la­tiv «vi­ten­skap»!

Alle vil nep­pe være enig med for­fat­te­ren i at folk bør ta pil­ler for å frem­me/dem­pe krop­pens ved­li­ke­holds­pro­gram, men han pre­sen­te­rer en lis­te over medi­ka­men­ter han an­be­fa­ler folk å ta for å for­sin­ke ald­rin­gen (s. 231). Ett av dem er Ni­kon­tinamid ri­bo­sid, som visst­nok på­vir­ker stam­celle­pro­duk­sjon - og er det sis­te hot­te på in­ter­nett.

Så for den som har lyst til å kjem­pe mot for­fal­let, gis her opp­skrif­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.