Dis­se vant Ung Klas­sisk ta­lent 2017

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: VEGARD DAMSGAARD vegard.damsgaard@fvn.no

75 mu­sikk­ta­len­ter le­ver­te kon­ser­ter i Aren­dal og Kris­tian­sand i lø­pet av fire full­spek­ke­de fes­ti­val­da­ger.

Ung Klas­sisk-fes­ti­va­len ble av­slut­tet i hel­ga.

– 75 unge mu­sikk­ta­len­ter har le­vert kon­ser­ter som vi­ser at ta­lent­ut­vik­lings­ar­bei­det på Sør­lan­det bæ­rer fruk­ter, kon­sta­te­rer In­ger Hau­gan Aas­land, pro­sjekt­an­svar­lig for Ung Klas­sisk, i en presse­mel­ding.

Det har vært fle­re kam­mer­kon­ser­ter, skole­kon­ser­ter og so­list­kon­ser­ter med Kris­tian­sand Sym­foni­or­kes­ter.

Det hele ble av­slut­tet med fi­na­len i Ung klas­sisk ta­lent, der 14 fi­na­lis­ter del­tok i Aren­dal kul­tur­hus fre­dag kveld.

Dis­se var pluk­ket ut blant 40 del­ta­ke­re un­der en au­dition i ja­nu­ar.

– Det er all­tid vans­ke­lig å be­døm­me mu­si­kals­ke pre­sta­sjo­ner, sær­lig når ut­øver­ne spil­ler for­skjel­li­ge in­stru­men­ter. Men det å pre­sen­te­re så godt som dis­se 14 gjor­de når det gjel­der er i seg selv en stor sei­er som gir vik­tig er­fa­ring å ta med seg videre, sier In­ger Hau­gan Aas­land.

Føl­gen­de vant pris un­der fi­na­len i Ung klas­sisk ta­lent 2017:

KLASSE 1: 8-11 år

Lin­nea Waage Nil­sen (9) på kla­ver, Ei­rin Vig­mo­stad Ha­nisch (11) på cel­lo og Lai­la Eline Hir­te (11) på kla­ver. Det ble delt ut lik del­ta­ker­pre­mie til alle de tre fi­na­lis­te­ne da Ung klas­sisk har valgt å ikke dele ut første­pre­mie i den yngs­te klas­sen.

KLASSE 2: 12-15 år

Første­pre­mie til Es­pen Alan Gar­riot (13) på kla­ver. I til­legg ble det delt ut del­ta­ker­pre­mie til de tre and­re i den­ne klas­sen: Er­le Stein­kopf (15) på fløy­te, Filip Bråt­hen Han­sen (15) på fio­lin og Katri­ne Lis­le­vand Pavljuk (14) på kla­ver.

KLASSE 3: 16-19 år

Første­pre­mie ble delt mel­lom Phe­l­an Ny­voll Wal­ker (16) på fio­lin og To­mas Lauk­vik Nanne­stad (18) på gi­tar. I til­legg ble det delt ut fes­ti­val­pass til Risør Ung til Mat­hias Schwai­ger Pear­son (16) på cel­lo.

KLASSE 4: 20-25 år

Første­pre­mie til Andreas Kaleb Øhr (23) på cel­lo. Han vant også en av Kris­tian­sand Sym­foni­or­kes­ters so­list­pri­ser som gir so­list­opp­drag med or­kes­te­ret i 2018.

Den and­re so­list­pri­sen gikk til Iri­na Eme­li­ano­va (23) på fløy­te, som også blir å høre som so­list med sym­foni­or­kes­te­ret i 2018.

I til­legg ble det delt ut fes­ti­val­pass til Risør Ung til Donald Se­fa (23) på gi­tar og Emil­ja­no Ta­baku (24) på kla­ri­nett.

Ung klas­sisk er et sam­ar­beids­pro­sjekt i regi av Aren­dal kom­mu­ne, Aust-ag­der mu­sikk­råd og Aren­dal mu­sikk­råd.

Aust-ag­der mu­sikk­råd er fes­ti­val­sek­re­ta­riat og har et nært sam­ar­beid med Kris­tian­sand Sym­foni­or­kes­ter, Uni­ver­si­te­tet i Ag­der og Risør kam­mer­mu­sikk­fest.

Fes­ti­va­len er støt­tet av Norsk kul­tur­råd, Aust-ag­der fyl­kes­kom­mu­ne, Aren­dal kom­mu­ne, Vest-ag­der mu­sikk­råd, Aust-ag­der mu­sikk­råd, Fri­fond kom­pe­tan­se og Norsk kul­tur­skole­råd – Ag­der.

FOTO: ARKIVFOTO

Kris­tian­sand Sym­foni­or­kes­ter spil­te sam­men med sam­men med man­ge av del­ta­ker­ne un­der Ung Klas­sisk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.