Eks­per­ter på saf­ti­ge re­freng

Faedrelandsvennen - - KULTUR - RU­NE SLYNGSTAD

ROCK Mel­low­mars

Best Ti­me Krutt

Mel­low­mars har fort­satt en del å gå på når det hand­ler om å skri­ve de helt sto­re lå­te­ne. Men re­fren­ge­ne sit­ter.

Det­te er det and­re al­bu­met de­res. Mel­low­mars fra Kris­tian­sand har holdt det gå­en­de i nær­me­re ti år nå, og det fins man­ge gode grun­ner til å lyt­te til «Best Ti­me». Va­ria­sjo­nen er stor og god, selv om det i ho­ved­sak hand­ler om små­pun­ke­te, gi­tar­ba­sert rock. Kvar­tet­ten gjør det mes­te selv. De har pro­du­sert de åtte lå­te­ne, og de gir dem ut på eget sel­skap.

Åp­ne­ren «Un­der­ground» er en fen­gen­de god­bit med et saf­tig re­freng. Tryk­ket og ener­gi­en er bra. Det fort­set­ter slik, selv om ver­ken «Co­me On» og «The Sound» er lå­ter man øns­ker å høre om og om igjen. Det hø­res langt bedre ut på den tøf­fe «Why We Fight». Et høyde­punkt, og den vi­ser hva som bor i Mel­low­mars når de tref­fer skik­ke­lig. Tit­tel­kut­tet vi­ser nok en gang hvor flin­ke de er til å fik­se et fen­gen­de re­freng, mens den litt mer sakte­gå­en­de «Ta­ke Con­trol» er med på å ska­pe en bred­de i det­te 26 mi­nut­ter lan­ge al­bu­met.

Til slutt får vi to bal­la­der, som li­ke­vel har hvert sitt ut­trykk. «In Our He­ads» er mer na­ken og en­kel enn den kraf­ti­ge og mek­ti­ge, «Pie­ces From a Scatte­red Mind». Sist­nevn­te var også ho­ved­spo­ret på Ep-en som de ga ut mel­lom de to al­bu­me­ne. Mel­low­mars mang­ler litt før vi kan bru­ke de helt sto­re or­de­ne. De har ikke helt fun­net sitt sær­preg og sin iden­ti­tet, og hø­res der­med ut som vel­dig man­ge and­re rocke­band. Kan­skje nes­te gang? Og de lå­ter kan­skje enda bedre når de gjør re­lease­kon­sert på Hånd­ver­ke­ren fre­dag 24. mars.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.