For­fris­ken­de gam­mel­dags

Faedrelandsvennen - - KULTUR - ROY SØBSTAD

ROCK Hvit­malt gjer­de

Vå­ken Tik/play­ground

Hvit­malt gjer­de lå­ter for­bløf­fen­de ung­dom­me­li­ge til å låte så gam­mel­dag­se. Trio­en fra ber­gens­for­sta­den Min­de har 60-tal­let in­ne, in­gen tvil om sa­ken. Gi­ta­re­ne har ak­ku­rat den ret­te surf­klan­gen, kom­pet har ak­ku­rat det ret­te ga­ra­sje­slar­ket og vo­ka­len har ak­ku­rat den ret­tedår­li­ge dik­sjo­nen. M end eter inn­hol­det Hvit­malt­gjerde­fyl­ler det­tes ou n den med s om­gjør dem så her­li­ge å høre på: ener­gi­en, fan­den­i­voldsk he­ten og alle de smar­te, små pop-hoo­ke­ne.

Det hjel­per selv­sagt også at alt an­net lå­ter så til de gra­der strøm­linje­for­met for ti­den. Man kan lage høyst men­nes­ke­lig musikk ute­luk­ken­de ved hjelp av data­ma­ski­ner, for all del, men det er og blir noe eget med ly­den av tre fy­rer som står sam­men i et rom og spil­ler. Og den ly­den har Hvit­malt gjer­de per­fek­sjo­nert på sitt al­bum num­mer fire.

Det går fra så vidt styrt vill­skap i «Slått ut» via bit­ter­søte drøm­me­ri­er i «Varm natt» til pur me­lo­disk lyk­ke i «Vå­ken nå». Nå er ikke nød­ven­dig­vis hver enes­te låt like minne­ver­dig i seg selv. Tem­pe­ra­tu­ren dab­ber sant å si litt av ut­over på det vi vel bør kal­le side 2. Men når hel­he­ten er så frisk at den kan få snø til å smel­te og kro­ku­ser til å blomst­re, fø­les det ikke rik­tig å hen­ge seg opp i den slags de­tal­jer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.