10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

28. MARS 2007

●● En ny rap­port vi­ser at hur­tig­tog mel­lom Kris­tian­sand og Oslo vil bli lønn­somt. Det er rea­lis­tisk med en slik ut­byg­ging med en tog­tid på tre ti­mer in­nen 2015, me­ner Jern­bane­fo­rum Sør. – Nå fø­ler jeg meg sik­ker på at det­te vil kom­me, sier le­der av jern­bane­fo­rum Sør, Oddvar Skai­aa. I man­ge år har han og hans med­ar­bei­de­re kjem­pet for et bedre tog­til­bud mel­lom Øst­lan­det og Sør­lan­det. Nøk­ke­len er en sam­men­kop­ling av vest­fold­ba­nen og Sør­lands­ba­nen. Og der­et­ter ut­ret­ting av skinne­gan­gen fle­re ste­der. Rap­por­ten vi­ser at en fullt ut­bygd Sør­vest-bane vil kun­ne fire­dob­le pas­sa­sjer­grunn­la­get fra da­gens 600.000 og reise­ti­den re­du­se­res fra da­gens fire ti­mer og 36 mi­nut­ter til tre ti­mer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.