QUIZEN

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hva het Donald Duck-teg­ne­ren som skap­te både Skrue Mcduck, Pet­ter Smart, B-gjen­gen og Ma­gica fra Tryll?

2. Fra hvil­ken kjent mu­si­kal fra 1986 kom­mer san­ge­ne ”I Know Him So Well” og ”One Night in Bang­kok”?

3. Hvor hø­rer fly­sel­ska­pet TAP hjem­me?

4. Hva slags idrett var gli­ma, na­sjo­nal­idret­ten på Is­land fra slut­ten av 1800-tal­let?

5. Hva er en oze­lot?

6. I hvil­ken Tv-se­rie spil­te And­rew Sachs ho­tell­kel­ne­ren Ma­nu­el?

7. Hvil­ken stein­skulp­tur i Frog­ner­par­ken er 17 me­ter høy?

8. Hvem lå 4 uker på top­pen av VG lis­ta med ”On­ly Six­te­en” i 1959?

9. Hva er en ka­tar­akt, i til­legg til en øye­syk­dom?

10. Hvil­ket land satt ver­dens­re­kord på 4 x 100 me­ter sta­fett for her­rer i OL 2012?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.