Jar­stein: – Gi oss litt tid

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

Ru­ne A. Jar­stein me­ner det var for mye å ven­te at La­ger­bäck-sti­len skul­le sit­te al­le­re­de etter en snau uke. Han ber om litt mer tid.

– Vi er skuf­fet nå, men vi må gi det litt tid. Det er mye in­for­ma­sjon, og ennå sit­ter ikke alt, sa mål­vak­ten som med to bak­lengs­mål søn­dag har slup­pet inn 12 mål på sine seks sis­te lands­kam­per.

– Vi fikk en ma­re­ritts­tart med 0–1 tid­lig. Det var et godt skudd, men skyt­te­ren fikk vendt opp litt for lett, sa Jar­stein om må­let som langt på vei øde­la kam­pen for Nor­ge.

– Det er klart jeg tar skyld. Jeg prøv­de å føl­ge ham, men jeg skul­le øns­ke jeg var enda tet­te­re på ham da han skjøt, sa Even Hov­land om sam­me si­tua­sjon.

– Det var ikke inn­sat­sen det sto på. Vi har vært sam­men si­den man­dag. Det er ikke len­ge, og tre­ne­ren må bli kjent med oss og vi med ham, sa Jar­stein.

I skuf­fel­sen over at Vm-to­get gikk med Nor­ge på per­ron­gen fin­nes også et håp om bedre be­tin­gel­ser for ut­vik­ling av la­get.

– Nå blir det sann­syn­lig­vis ikke noe VM for oss, og vi kan bru­ke sam­lin­ge­ne og kam­pe­ne til å bli kjent, ter­pe på det han (La­ger­bäck) vil vi skal gjø­re og fort­set­te å ut­vik­le oss, sier Jar­stein.

Han vet ikke helt hva han skal si om re­ak­sjo­nen i det nors­ke la­get etter bak­lengs­må­let som kom da det var spilt 88 se­kun­der.

– Kan­skje mis­tet vi litt av pif­fen da, selv om jeg fø­ler at inn­stil­ling og vil­je er noe som all­tid skal lig­ge i bunn, sa han.

Halv­veis i Vm-kva­li­fi­se­rin­gen har Nor­ge tatt po­eng bare mot San Ma­ri­no (4-1-sei­er). Kam­pe­ne mot de fire and­re la­ge­ne i grup­pen er alle tapt.

FOTO: NTB SCANPIX

Ru­ne Al­men­ning Jarts­tein pluk­ket to bal­ler ut av net­tet i VMkva­lik-kam­pen mot Nord-ir­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.