Ver­dens­re­kord av Ma­sør-svøm­mer­ne

Faedrelandsvennen - - SPORT - STEINAR TANGSTAD, for Ag­der svømme­krets

Ma­sørs dame­lag knus­te ver­dens­re­kor­den på 4x50 me­ter med­ley i NM Mas­ters fre­dag. De fulg­te opp med europa­re­kord på 4x50 me­ter fri lør­dag.

Ma­sørs dam­le­lag i klas­sen 200239 år (50 år+ i snitt) sat­te ver­dens­re­kord med 2,3 sek til flot­te 2.09,76 – 5,2 se­kun­der un­der europa­re­kor­den, 5.7 sek un­der nor­disk re­kord og en­de­lig 11,5 sek un­der den gam­le nors­ke beste­no­te­rin­gen.

På la­get svøm­te Li­se Lothe (50) rygg på 32,60 (norsk re­kord), Anet­te Ek­berg Sø­ren­sen (51) bryst på 37,19, Janne Thor­stensen (51) but­ter­fly på 30,01 og en­de­lig Ben­te Ze­line Rist (50) fri­e­tap­pen på 29,96. Ma­sørs da­mer i klasse 160199 år (40 år+) slo til med sei­er i sam­me øvel­se med 2.09,18!

Her svøm­te An­ne Ka­ri­ne Aus­te­n­aa Jo­han­sen (39) rygg på 34,90, Ann Kris­tin Ri­i­ser (40) bryst på 34,25, Ma­ri­an­ne Fug­le­sveit (41) på 30,14 og en­de­lig Anet­te Ask­land (44) fri på 29,89.

I fre­da­gens in­di­vi­du­el­le øvel­ser slo Li­se Lothe til med nor­disk re­kord og norsk re­kord på 200 m rygg med uhy­re ster­ke 2.33.15 i klasse 50-54 år. Hun er vir­ke­lig kom­met godt i gang med tre­nin­gen frem mot VM Mas­ters i Un­garn til som­mer­en.

Ma­ri­an­ne Fug­le­s­tveit vant 100 m fri på 1.03,49 i klasse 40-44 år. Chris­ti­an Fal­ken­berg fra Ma­sør vant sølv på 100m fri med 58,73 i klasse 35-39 år, Øy­vind Thor­sen, eks-varodd, nå Lam­bert­se­ter, vant klasse 55-59 år på sam­me øvel­se med 1.00,63 mens Arild Tveiten, eks-vågs­bygd SLK, nå Lam­bert­se­ter, fikk sølv i klasse 50/54 år med 58,87.

Ann Kris­tin Ri­i­ser vant 50 m bryst i klasse 40-44 år med pene 35,09 (norsk re­kord) og er også ute etter me­dal­je i VM i Un­garn og tre­ner me­get mål­be­visst. Anet­te Sø­ren­sen tok sølv på 50 m bryst i klasse 50-54 år med flot­te 37.64.

EUROPA­RE­KORD

Ma­sørs fire da­mer i klas­sen 200239 år, dvs gjen­nom­snitt pluss 50 år, sat­te lør­dag ny euro­pe­isk re­kord i klas­sen med over se­kun­det da alle fire jen­ter svøm­te sine etap­per un­der 30 se­kun­der! Li­se Lothe svøm­te 1. etap­pe på ster­ke 29,59 og ble fulgt opp av Janne Thor­stensen med 29,49, der­et­ter Anet­te Sø­ren­sen 29,64 og en­de­lig Bet­ne Ze­line Rist som av­slut­ter med 29,82 og en­de­lig tid 1.58,33.

Det­te er ny kort­bane­re­kord (25 m bas­seng), mens VM i Un­garn går på lang­bane (50m), og mye ty­der på at da­me­ne da vil kun­ne kla­re en til­sva­ren­de tid på lang­bane, og da er de med i kam­pen om gull både på 4x50m med­ley og 4x50 m fri.

Ma­sør vant fle­re øvel­ser lør­dag og Ma­ri­an­ne Fug­le­s­tveit knal­let til med fire gull in­di­vi­du­elt med sei­er på 400 m med­ley (5.23,71), 50 m but­ter­fly (31,48), 200 m fri (2.16,06) og en­de­lig 100 m but­ter­fly (1.09,33). Ma­ri­an­ne var tid­lig ute med å svøm­me stev­ner og vi fin­ner hen­ne al­le­re­de som ti­åring med i kon­kur­ran­ser, og hun har si­den det­te vært mer el­ler mind­re ak­tiv i over 30 år sam­men­hen­gen­de!

Ann Kris­tin Ri­i­ser vant lør­dag 100 m bryst på pene 1.16,76 og for­bed­ret nor­ges­re­kor­den med fire se­kun­der etter å ha satt norsk re­kord fre­dag på 50 m bryst. Hun er i al­ler høy­es­te grad ak­tiv som svøm­mer ennå, og stil­te for 14 da­ger si­den også opp i NM se­nior med 20 år yng­re kon­kur­ren­ter. Mye ty­der på at hun vil kjem­pe i top­pen av lis­te­ne i VM mas­ters til som­mer­en.

NOR­DISK RE­KORD

Li­se Lothe sat­te også lør­dag nor­disk re­kord på 100 m rygg med ster­ke 1.09,93 og lig­ger også godt an i rygg­øvel­se­ne med tan­ke på VM. Søn­dag vant hun også 50 m rygg in­di­vi­du­elt på 32,74, men hadde 32,53 på 1. etap­pe på lag som der­med er ny norsk re­kord. Der­med sat­te Li­se to nor­dis­ke re­kor­der på 100 m og 200 m rygg samt norsk re­kord på 50 m rygg i lø­pet av de tre da­ge­ne NM gikk over, samt da ver­dens­re­kord og europa­re­kord med de and­re jen­te­ne Janne Thor­stensen, Anet­te Sø­ren­sen og Ben­te Ze­line Rist.

Ma­sør med sine 22 del­ta­ke­re ble sjet­te bes­te klubb sam­men­lagt i mes­ter­ska­pet av over fem­ti del­ta­ken­de klub­ber.

ULes hele inn­leg­get på lo­kal­s­por­ten.fvn.no

FOTO: STEFAN SKYMOEN

Ma­sør-kvar­tet­ten som sat­te ver­dens­re­kord og europa­re­kord i Mas­ters-nm i Fred­rik­stad i hel­ga: Ben­te Ze­line Rist (f.v.), Li­se Lothe, Janne Thor­stensen og Anet­te Ek­berg Sø­ren­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.