Tig­ger ble ikke trodd i ret­ten

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: EIVIND KRISTENSEN eivind.kristensen@fvn.no

Ret­ten trod­de ikke på den ru­mens­ke tig­ge­ren (30) som nå er dømt til fem må­ne­ders feng­sel for opp­be­va­ring og salg av nar­ko­tis­ke tab­let­ter.

En ru­mensk tig­ger (30) er dømt til fem må­ne­ders feng­sel for opp­be­va­ring og salg av nar­ko­tis­ke tab­let­ter.

Tveito vis­te til at abon­ne­men­tet i te­le­fo­nen var re­gist­rert på den­ne venn­in­nens kjæ­res­te.

PENGESPØRSMÅL

Rus­mis­bru­ke­ren ble stop­pet like ved Vågs­bygd sen­ter den ak­tu­el­le kvel­den. I rygg­sek­ken had­de han seks glass med Rivot­ril.

Ret­ten me­ner Sms-ene vi­ser at de stam­mer fra tig­ge­ren og at det av­tal­te mø­tet mel­lom dem 20. ja­nu­ar hand­let om re­kla­ma­sjon på grunn av feil ved va­re­ne.

Blir dom­men stå­en­de, må tig­ge­ren 30 må­ne­der i feng­sel. Det­te er i tråd med ak­tors på­stand.

På­tale­myn­dig­he­ten vil­le i til­legg inn­dra 33.000 kro­ner som ble fun­net i 30-årin­gens bil. De men­te pen­ge­ne stam­met fra salg av nar­ko­ti­ka.

Men Kris­tian­sand ting­rett har kun fun­net grunn­lag for å inn­dra 4500 kro­ner, som de me­ner var kvin­nens ut­byt­te etter salg av glas­se­ne med Rivot­ril til rus­mis­bru­ke­ren.

Ret­ten har ikke kun­net se bort fra at res­ten av pen­ge­ne stam­mer fra spa­ring og tig­ging, slik 30-årin­gen hev­der.

LADD REVOLVER

Rus­mis­bru­ke­ren er dømt til el­le­ve må­ne­ders feng­sel, der én må­ned er be­tin­get.

Han er fun­net skyl­dig i kjøp og opp­be­va­ring av til sam­men 760 Rivot­ril-tab­let­ter, samt kjøp og bæ­ring av en ladd revolver på of­fent­lig sted. Den­ne ble fun­net i rygg­sek­ken hans ved Vågs­bygd sen­ter.

Il­lust­ra­sjon av Sms-ser sendt mel­lom rus­mis­bru­ker og tig­ger 20. ja­nu­ar i år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.