NIF må åpne opp

In­ge An­der­sens av­gang som ge­ne­ral­sek­re­tær i Idretts­for­bun­det er dra­ma­tisk. Nå er det opp til idretts­pre­si­dent Tom Tvedt å vise ty­de­lig le­der­skap – og åpen­het.

Faedrelandsvennen - - ONSDAG -

Nor­ges idretts­for­bund har len­ge vært pre­get av strid på top­pen. Og dår­lig om­døm­me blant folk flest. Der­for lå det i kor­te­ne at noe måt­te skje i le­del­sen. Li­ke­vel var det over­ras­ken­de for de fles­te da mel­din­gen kom om ge­ne­ral­sek­re­tæ­rens av­gang.

Med In­ge An­der­sen ute har Tom Tvedt stør­re handle­fri­het - og stør­re an­svar.

In­ge An­der­sen har vært den ster­ke man­nen i Idretts­for­bun­det i mer enn et ti­år. Han ble an­satt som ge­ne­ral­sek­re­tær helt til­ba­ke i 2004 og har si­den fes­tet gre­pet om or­ga­ni­sa­sjo­nen. Fem idretts­pre­si­den­ter har han re­gjert sam­men med. Hans kri­ti­ke­re vil si at han har re­gjert over dem.

An­der­sen har der­med sin del av æren for for­bun­dets vekst. Men han har også mer enn noen and­re vært for­bun­det med all uro­en i det sis­te. Fo­ku­set på penge­bru­ken har vært svært dår­lig hånd­tert av både An­der­sen og den øv­ri­ge le­del­sen. Først da pres­set ble stort nok, ga de etter og of­fent­lig­gjor­de noen reise­reg­nin­ger. Den­ne mot­vil­jen har skapt et inn­trykk av at for­bun­det har noe å skju­le.

Kul­tur­mi­nis­ter Lin­da Hof­stad Helle­land (H) er blant de som har rea­gert på hem­me­lig­hol­det og den mang­len­de åpen­he­ten. Etter at An­der­sens av­gang ble kjent, sa stats­rå­den til NRK at «Jeg hå­per at topp­le­der­ne i norsk idrett inn­frir på de kra­ve­ne en hel norsk idretts­be­ve­gel­se har stilt om at man øns­ker mer inn­syn og mer åpen­het». Hun la til at hun fort­satt opp­fat­ter Idretts­for­bun­det som til dels luk­ket.

For en masse­be­ve­gel­se som Nor­ges idretts­for­bund med im­po­ne­ren­de 2,2 mil­lio­ner med­lem­mer, er det­te en al­vor­lig kri­tikk. Det må den «nye» le­del­sen hånd­te­re på en helt an­nen måte enn hit­til. Først og fremst blir det­te idretts­pre­si­den­tens an­svar. Med In­ge An­der­sen ute har Tom Tvedt stør­re handle­fri­het – og stør­re an­svar. Det er nå opp til han å sør­ge for den åpen­he­ten sam­fun­net rundt etter­spør. Åpen­hets­ut­val­get som ble opp­ret­tet etter at kri­tik­ken for al­vor ram­met NIF, og som ble le­det av John G. Ber­nan­der, had­de helt rett i sin kon­klu­sjon: Idretts­for­bun­det er av­hen­gig av med­lem­me­nes og sam­fun­nets til­lit.

Det kan ikke for­bun­det sies å ha i dag.

Idretts­pre­si­dent Tom Tvedt t.v.) og In­ge An­der­sen på et presse­treff i slut­ten av fe­bru­ar.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.