Frust­rert over sør­landsk kul­tur

Alle til­ta­ke­ne for likestilling i Kris­tian­sand har hatt li­ten ef­fekt. Fle­re po­li­ti­ke­re me­ner man ikke kom­mer unna et opp­gjør med sør­lands­ke hold­nin­ger. Også de kris­ten­kon­ser­va­ti­ve.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KJETIL REITE kjetil.reite@fvn.no

– Man­ge pe­ker på at det er en sør­lands­kul­tur som er med på å hol­de folk nede. Det er rett og slett de­pri­me­ren­de, sa Høy­res gruppe­le­der, Re­na­te Hæ­ge­land, i et møte i kom­mu­nal­ut­val­get tirs­dag.

Da had­de de fått lagt fram en rek­ke tall som vi­ser at Kris­tian­sand fort­satt lig­ger etter når det gjel­der likestilling i ar­beids­li­vet. Selv om det har vært en fram­gang de sis­te åre­ne, er av­stan­den til res­ten av lan­det li­ke­vel den sam­me, vi­ser tall som Ag­der­forsk­ning pre­sen­ter­te (se fak­ta).

I til­legg kun­ne Ing­rid Michael­sen fra Næ­rings­for­enin­gen i Kris­tian­sands­re­gio­nen leg­ge fram noen fore­lø­pi­ge funn fra en un­der­sø­kel­se ut­ført blant 16 virk­som­he­ter i re­gio­nen. Un­der­sø­kel­sen er gjort i for­bin­del­se med pi­lot­pro­sjek­tet Like­stilt Ar­beids­liv.

I un­der­sø­kel­sen nev­ner fle­re «sør­landsk kul­tur» som fel­les­be­teg­nel­se for en rek­ke ne­ga­ti­ve fak­to­rer som hind­rer likestilling og mang­fold.

– Vi må den­ne kul­tu­ren til livs. Det må skje i næ­rings­li­vet, i det of­fent­li­ge, i de uli­ke or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne og i tros­sam­fun­ne­ne. Så hå­per jeg det er en vil­je til å ut­ford­re den kul­tu­ren, også når det blir ut­ford­ren­de for oss, sa Aps gruppe­le­der Met­te Gun­der­sen.

HOLD­NIN­GER

Parti­fel­le Trond Blatt­mann for­tal­te at han had­de hørt Sør­lan­det bli as­so­si­ert med «Je­sus, Ju­li­us og kom­per». Det men­te han var en god opp­sum­me­ring.

– De­re sier at sør­lands­kul­tu­ren og kon­ser­va­ti­ve krist­ne er en fak­tor. Det er ikke den enes­te, men det er en fak­tor. Det er sinnsykt vans­ke­lig å ta upo­pu­læ­re stand­punkt på Sør­lan­det. Har du et stand­punkt som står opp mot den kon­for­me sør­lands­kul­tu­ren, får du pep­per, sa han.

Fun­ne­ne om hold­nin­ger kom­mer fram når Like­stilt Ar­beids­liv har bedt re­spon­den­te­ne for­mu­le­re hva som hind­rer likestilling. Det­te har de gjort i et eget kom­men­tar­felt i un­der­sø­kel­sen.

– Det vi ser er at fle­re pe­ker på noe de selv kal­ler en «sør­lands­kul­tur». Når de ut­dy­per det yt­ter­li­ge­re, så hand­ler det om ho­mo­ge­ne ar­beids­mil­jø, li­ten grad av for­skjel­lig­het, manns­do­mi­nans og lav tak­høy­de for å ta opp pro­ble­mer og være an­ner­le­des. Noen knyt­ter også det­te til en kris­ten­kon­ser­va­tiv kul­tur, sier Ing­rid Michael­sen til Fædre­lands­ven­nen.

Næ­rings­for­enin­gen i Kris­tian­sands­re­gio­nen sam­ar­bei­der med fyl­kes­kom­mu­ne­ne i Aus­tog Vest-ag­der om Like­stilt Ar­beids­liv.

SAMMENSATT

Ag­der­forsk­nings opp­sum­me­ring i mø­tet var at Kris­tian­sands inn- sats in­nen likestilling ikke har vært til­strek­ke­lig.

– Skal Ag­der ta igjen res­ten av Nor­ge må det et takt­skif­te til i like­stil­lings­ar­bei­det, opp­sum­mer­te fors­ker Ei­rin Møl­land.

Både ord­fø­rer Ha­rald Fur­re (H) og Re­na­te Hæ­ge­land ga ty­de­lig ut­trykk for en frust­ra­sjon over at man ikke lyk­kes bed­re.

– Vi snak­ker om det­te hele ti­den, på nes­ten alle ste­der der vi er. Li­ke­vel opp­le­ver vi til­bake­gang. Da må vi spør­re oss selv om vi må prø­ve å gjø­re noe nytt og våge å være ra­di­ka­le nok, sa Hæ­ge­land.

HELTID

Det mest kon­kre­te po­li­ti­ker­ne vil gjø­re, er å stram­me inn på del­tids­bru­ken i kom­mu­nen. Hoved­re­ge­len skal være hele stil­lin­ger.

– Vi må feie for egen dør og fjer­ne oss fra en kul­tur der del­tid er greit, sier Met­te Gun­der­sen til Fædre­lands­ven­nen.

Hun me­ner det ald­ri før har vært så stor enig­het om likestilling blant lo­kal­po­li­ti­ker­ne.

– Og det skal Høy­re ha ros for, sier hun.

Gun­der­sen og Re­na­te Hæ­ge­land er li­ke­vel ikke på lin­je når det kom­mer til hvor stor vekt man skal leg­ge på hold­nin­ger i tros­sam­fun­ne­ne:

– Jeg nevn­te ikke de i mitt inn­legg, og det er for­di det er så utro­lig lett å all­tid leg­ge alt på dem. Vi er nødt til å be­gyn­ne å job­be på tvers for å gjø­re noe med like­stil­lin­gen, sier Hæ­ge­land. Met­te Gun­der­sen sva­rer: – Det­te drei­er seg ikke bare om de krist­ne. Det­te er en ut­ford­ring i de fles­te tros­sam­funn. Jeg er enig i at vi ikke bare skal peke på tros­sam­fun­ne­ne, men de er også en del av det­te.

USIKKER SAMMENHENG

Fors­ker May-lin­da Mag­nus­sen ved Ag­der­forsk­ning sier det­te om sam­men­hen­gen mel­lom kris­ten­dom og hold­nin­ger til likestilling:

– Vi vet at det spil­ler en rol­le, men ak­ku­rat hvor mye, det vet vi ikke. Og det er nok litt dumt å kun hen­ge det­te på de kris­ten­kon­ser­va­ti­ve. Det er nok noe som må gjø­res med hold­nin­ge­ne i dis­se mil­jø­ene også, men det­te er et vel­dig sammensatt felt. Det er også sto­re va­ria­sjo­ner menn i mel­lom. Det er for ek­sem­pel ikke slik at alle hvi­te menn i en viss al­der inn­kas­se­rer alle for­de­le­ne som kan kom­me med det å være mann.

– Så hva er ho­ved­for­kla­rin­gen på kjønns­for­skjel­le­ne i ar­beids­li­vet med mye del­tid blant kvin­ner?

– Det er også en vel­dig kom­pleks sammenheng, men ut­dan­ning er vel­dig vik­tig. Høy­ere ut­dan­ning får kvin­ner til å job­be mer. I til­legg er det vik­tig at ut­dan­nings- og yr­kes­val­ge­ne blir mer utra­di­sjo­nel­le, slik at ikke menn ale­ne fan­ges i mil­jø­er hvor de må job­be vel­dig mye. Og selv­føl­ge­lig spil­ler det som skjer på hjemme­bane inn. En an­nen vik­tig for­kla­ring me­ner jeg kan være den rol­len de sto­re or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne som kom­mu­nen, syke­hu­set og uni­ver­si­te­tet spil­ler i re­gio­nen. Det som skjer in­ternt i dis­se har etter all sann­syn­lig­het stor inn­virk­ning på likestilling i ar­beids­li­vet, og det­te bør stu­de­res nær­me­re.

FOTO: KJETIL REITE

Ar­bei­der­par­ti­ets gruppe­le­der, Met­te Gun­der­sen (midt­en), me­ner man må ut­ford­re tros­sam­fun­ne­ne i Kris­tian­sand i ar­bei­det med å få mer likestilling i ar­beids­li­vet. Høy­res gruppe­le­der Re­na­te Hæ­ge­land me­ner det er ned­stem­men­de å høre om hold­nin­ge­ne i ar­beids­li­vet, men me­ner det er feil å peke på krist­ne kon­ser­va­ti­ve i de­bat­ten. I bak­grun­nen: Trond Blatt­mann (Ap).

FOTO: KJETIL REITE

Ei­rin Møl­land og May-lin­da Mag­nus­sen (th) fra Ag­der­forsk­ning la i kom­mu­nal­ut­val­get fram tall som vis­te at Kris­tian­sand har bed­ret seg på likestilling, men at av­stan­den til res­ten av lan­det er den sam­me. Her i sam­ta­le med ord­fø­rer Ha­rald Fur­re (H) som ikke er for­nøyd med at byen fort­satt hen­ger etter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.