Fag­le­der: – Ikke bra

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● Fag­le­der for de kom­mu­na­le fy­sio­te­ra­peu­te­ne er Ru­ne Djupes­land. Han og kol­le­ge­ne har fått man­ge hen­ven­del­ser om syn og hør­sel de sis­te må­ne­de­ne.

– Jeg har for­søkt å kob­le noe så godt jeg kan, men det er jo ikke mitt kom­pe­tanse­om­rå­de. Jeg skal sik­kert ikke ut­ta­le meg, men det er ikke bra at vi bare har syn- og hør­sels­kon­su­lent i 30 pro­sent og ikke får til vi­kar­ord­ning, sier han.

95 år gam­le Gerd Try Gun­der­sen sier hun har kjent på frykt.

– Jeg hå­per alar­men kom­mer på plass snart. Jeg var litt redd i be­gyn­nel­sen, men det nyt­ter ikke å leg­ge seg om kvel­den og fryk­te at man bren­ner in­ne. Man ven­ner seg til alt.

FOTO: ODD IN­GE ULEBERG

Den­ne is­bjør­nen blin­ket når te­le­fo­nen ring­te, noen ring­te på dø­ra el­ler brann­alar­men gikk. Nå har Gerd Try Gun­der­sen ven­tet fem må­ne­der i sin nye lei­lig­het på kob­ling av lys­alar­men.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.