Ol­jen snur, le­dig­he­ten fal­ler og øko­no­mi­en vokser ras­ke­re

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

Veks­ten i øko­no­mi­en skal mer enn dob­les i år, sys­sel­set­tin­gen øker og ol­jen når en­de­lig bun­nen. Men bare noen få kan ven­te seg fete lønns­til­legg, iføl­ge Nordea.

Når til­gan­gen til kva­li­fi­sert ar­beids­kraft blir knap­pe­re, plei­er også løn­nin­ge­ne å sti­ge ras­ke­re, på­pe­ker Nordea Mar­kets i for­bin­del­se med pre­sen­ta­sjo­nen av den sis­te makro­øko­no­mis­ke rap­por­ten tirs­dag. Men selv om sjef­ana­ly­ti­ker Erik Bruce har ly­se ut­sik­ter for norsk økonomi i år og nes­te år, hel­ler han kaldt vann i blo­det på dem som hå­per på nye år med lønns­fest.

Bare de hel­digs­te er så etter­trak­tet at de kan ven­te seg en so­lid real­lønns­opp­gang. LO og NHO sty­rer al­le­re­de nå mot et mo­de­rat opp­gjør, som Bruce tror vil ende på mel­lom 2,5 og 2,75 pro­sent. Sam­ti­dig ven­ter han en pris­stig­ning på 1,8 pro­sent. Det til­si­er en gjen­nom­snitt­lig real­lønns­vekst på godt un­der 1 pro­sent.

– Med en bed­ring på ar­beids­mar­ke­det vil også nor­malt til­bu­det av ar­beids­kraft sti­ge, og vi reg­ner der­for med en vel­dig mo­de­rat ned­gang i re­gist­rert le­dig­het de kom­men­de åre­ne, skri­ver Bruce i rap­por­ten.

Men si­tua­sjo­nen vil tro­lig va­riere kraf­tig lo­kalt, po­eng­te­rer han.

– I en­kel­te næ­rin­ger og om­rå­der av lan­det kan det opp­stå knapp­het på ar­beids­kraft, og her kan de lo­ka­le lønns­til­leg­ge­ne etter hvert blir re­la­tivt gode, skri­ver Bruce.

OL­JEN SNUR

De fles­te pi­le­ne pe­ker uan­sett opp, og de få som fort­satt er fal­len­de, vil snu in­nen nes­te år, ven­ter Nordea. Det gjel­der spe­si­elt olje­in­ves­te­rin­ge­ne og ef­fek­ten kri­sen i olje­bran­sjen har hatt på fast­lands­øko­no­mi­en. Den lave olje­pri­sen har re­sul­tert i kraf­ti­ge kutt i olje­bran­sjen og la­ve­re etter­spør­sel etter le­ve­ran­dør­tje­nes­ter fra fast­lan­det.

I år ven­ter Nordea at fal­let i olje­in­ves­te­rin­ge­ne vil brem­se – fra 15 pro­sent til 7,5 pro­sent – og nå bun­nen i lø­pet av året, mens in­ves­te­rings­bun­nen in­ter­na­sjo­nalt blir nådd en­ten i år el­ler nes­te år. Ring­virk­nin­ge­ne til res­ten av øko­no­mi­en vil føre til en vekst på 1,8 i norsk økonomi, Fast­lands-bnp, mer enn dob­belt så høy som i fjor.

Sam­ti­dig har igang­set­tin­gen av nye bo­li­ger tatt seg kraf­tig opp, og vil hol­de seg høy i år og nes­te år.

– I 2018 vil det ne­ga­ti­ve dra­get fra olje­in­ves­te­rin­ge­ne for­svin­ne. Men veks­ten blir tro­lig lig­gen­de på 2017-nivå for­di bo­lig­byg­gin­gen, som er på et høyt nivå, nep­pe vil øke yt­ter­li­ge­re, skri­ver Bruce.

NEP­PE RENTEØKNING

I åre­ne som kom­mer, vil for­bru­ker­nes kjøpe­kraft til­ta som føl- ge av la­ve­re pris­vekst, noe høy­ere lønns­vekst og fle­re i ar­beid. Veks­ten i norsk økonomi blir etter hvert sterk nok til å få ar­beids­le­dig­he­ten ned, men det vil ta litt tid, frem­går det av «Nordea Eco­no­mic Out­look».

Nordea me­ner det er helt usann­syn­lig med rente­kutt hvis ut­vik­lin­gen blir som for­ven­tet. Sjef­øko­nom Kjetil Ol­sen trek­ker fram noen fak­to­rer som kan føre til rente­opp­gang.

– Skul­le ut­vik­lin­gen i euro­land over­ras­ke på opp­si­den, og Den euro­pe­is­ke sen­tral­ban­ken i lø­pet av 2018 sig­na­li­se­rer høy­ere ren­ter, kan også en norsk rente­opp­gang kom­me på agen­da­en, sier han.

FOTO: NTB SCANPIX

Sjef­ana­ly­ti­ker i Nordea Mar­kets Erik Bruce spår ly­se­re ut­sik­ter for norsk økonomi.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.