Dob­belt­pe­pre­de pep­per­ka­ker og tre­del­te bunn­lin­jer

Faedrelandsvennen - - MENING - KRIS­TI­NE STORESLETTEN SØDAL fun­ge­ren­de ge­ne­ral­sek­re­tær ASLE STALLELAND leder Media og sam­funns­kon­takt Strømme­stif­tel­sen

Stjål­ne ka­ker sma­ker surt, mens ær­lig kjøp­te ka­ker sma­ker søtt, be­læ­rer Ba­ker­mes­ter Hare­pus Re­ven i Hakke­bakke­sko­gen. Men sma­ker dår­lig etikk nød­ven­dig­vis surt for næ­rings­li­vet?

Cor­po­rate Soci­al Re­spon­s­i­bi­li­ty (CSR) hand­ler om noe grunn­leg­gen­de. Å ta an­svar for dem man er sam­men med og dem som kom­mer etter oss. For be­drif­ter gjel­der det an­sat­te, un­der­le­ve­ran­dø­rer, lo­kal­mil­jø­et der man job­ber og pla­ne­ten vi etter­la­ter til kom­men­de ge­ne­ra­sjo­ner.

Ikke alle har vært eni­ge om at be­drif­te­ne har et slikt an­svar. - En be­drifts enes­te an­svar er å øke pro­fit­ten, skrev øko­no­men Mil­ton Fried­man i 1970. Fle­re føl­ger fort­satt Fried­mans lo­gikk, men bru­ker den­ne til å ar­gu­men­te­re for at be­drif­ter skal sat­se på CSR. «CSR løn­ner seg», hø­rer vi jevn­lig.

Når ret­tig­hets­ak­ti­vis­ter kom­mer over en un­der­sø­kel­se som kon­klu­de­rer med at «sam­funns­an­svar løn­ner seg» er det lett å bli fris­tet. In­gen ting er bed­re å kun­ne ar­gu­men­te­re over­for næ­rings­li­vet enn at etikk gir mer pen­ger i kas­sa. Det er imid­ler­tid en far­lig im­pli­ka­sjon ved det­te. Hvis be­drif­ter skal vise sam­funns­an­svar for­di det løn­ner seg, skal de da slut­te å ta an­svar den da­gen det ikke løn­ner seg len­ger?

Vi fryk­ter et en­si­dig fo­kus på den øko­no­mis­ke lønn­somhe- ten ved be­drif­ters sam­funns­an­svar. Når vi læ­rer våre barn at de ikke skal slå lille­bror el­ler mob­be klasse­ka­me­ra­ter, be­grun­ner vi det ikke med at mob­bing og slås­sing på kort el­ler lang sikt vil være lite lønn­somt for bar­na.

Det fin­nes en langt mer kon­struk­tiv inn­gang til be­drif­ters sam­funns­an­svar. John El­king­ton har stått for et av de in­ter­na­sjo­nalt vik­tigs­te bi­drag om CSR. Og han står på sce­nen når Strømme­stif­tel­sen, Kru­se Smiths-stif­tel­sen og DNB in­vi­te­rer til Csr-kon­fe­ran­se i Kris­tian­sand 30. mars.

For El­king­ton hand­ler bunn­lin­jen ikke kun om øko­no­misk pro­fitt. Den tre­del­te bunn­lin­je – «trip­le bott­om line» hand­ler om å side­stil­le den øko­no­mis­ke med den so­sia­le og miljø­mes­si­ge bunn­lin­jen.

For at men­nes­ker skal ha mu­lig­he­ter til gode liv – i dag og om 50 år – er det en for­ut­set­ning at be­drif­ter føl­ger den tre­del­te bunn­lin­ja. Vi er eni­ge med Ini­tia­tiv for Etisk Han­del som i Bi­stands­ak­tu­elt på­pek­te at hel­he­ten i bære­kraftstenk­nin­gen i for li­ten grad er frem­me i de­bat­ten om nors­ke be­drif­ters sat­sing i fat­ti­ge land. Ek­sem­pe­let de­res er tref­fen­de: Det er ikke nok å byg­ge vind­møl­ler i Afri­ka, hvis kom­po­nen­te­ne er pro­du­sert med slave­ar­beid i Asia.

På Csr-kon­fe­ran­sen får vi også pre­sen­tert et vik­tig ini­tia­tiv for å hjel­pe be­drif­ter med det­te. Ba­sert på blant an­net El­king­tons ar­beid, har bri­tis­ke Fu­tu­re-fit la­get et verk­tøy, som set­ter be­drif­ter i stand til å måle den sam­le­de bære­kraf­ten i virk­som­he­ten. Fle­re har he­vet seg på det­te, blant an­net Body Shop og det nors­ke sol­cellesel­ska­pet Bright Pro­ducts, som Strømme­stif­tel­sen sam­ar­bei­der med.

I Hakke­bakke­sko­gen læ­rer Re­ven seg å kjø­pe iste­den­for å stje­le, når Ba­ker­mes­ter Hare­pus lu­rer ham med dob­belt­pe­pre­de pep­per­ka­ker. Dess­ver­re er ikke vir­ke­lig­he­ten så en­kel for oss utenfor Hakke­bakke­sko­gen. Ka­ker sma­ker ikke nød­ven­dig­vis surt, selv om de er pro­du­sert av små barn som job­ber 14-ti­mers skift med gif­ti­ge kje­mi­ka­li­er opp til knær­ne. Ek­te sam­funns­an­svar hand­ler om å si nei til dis­se ka­ke­ne – uan­sett hvor søtt de sma­ker og hvor høy av­kast­ning de gir. En bunn­lin­je, der mil­jø og so­sia­le for­hold er like vik­tig som kort­sik­tig øko­no­misk ge­vinst er et godt ut­gangs­punkt for be­drif­ter som øns­ker å bi­dra til at verden blir litt bed­re – også for de som ikke har ak­sjer i be­drif­ten.

❞ Ka­ker sma­ker ikke nød­ven­dig­vis surt, selv om de er pro­du­sert av små barn som job­ber 14-ti­mers skift med gif­ti­ge kje­mi­ka­li­er opp til knær­ne.

ARKIVFOTO: NTB SCANPIX

John El­king­ton har stått for et av de in­ter­na­sjo­nalt vik­tigs­te bi­drag om CSR. Han står på sce­nen når Strømme­stif­tel­sen, Kru­se Smiths-stif­tel­sen og DNB in­vi­te­rer til Csr-kon­fe­ran­se i Kris­tian­sand 30. mars, skri­ver inn­sen­der­ne. Her blir El­king­ton øns­ket vel­kom­men til en for­ret­nings­mid­dag av Kron­prins Haa­kon og kron­prin­ses­se Met­te-ma­rit.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.