Pri­va­ti­se­ring av Sør­lan­dets Kunst­mu­se­um?

Faedrelandsvennen - - MENING -

Sør­lan­dets Kunst­mu­se­um (SKMU) har tatt i mot en pri­vat kunst­sam­ling fra en fi­nans­mann som har skapt seg en for­mue ved å for­val­te et hedge­fond med base i skatte­pa­ra­di­se­ne Cay­man Is­land og City of Lon­don.

●● Of­fent­lig virk­som­het fi­nan­sie­res ho­ved­sak­lig av skatte­inn­tek­ter, mens skatte­pa­ra­di­se­nes for­ret­nings­idé er hem­me­lig­hold og unn­dra­gel­se av skatt. Er det noe som skur­rer her?

For noen år si­den fi­nan­sier­te for­ret­nings­man­nen Ot­tersland fra Aren­dal ny ki­rur­gi-ro­bot til Sør­lan­det syke­hus. Da han sat­te som be­tin­gel­se at ro­bo­ten skul­le stå i Aren­dal ble det bråk. Syke­hus­di­rek­tø­ren vil­le ha seg fra­bedt pri­vat inn­blan­ding i lo­ka­li­se­rings­de­bat­ter og prio­ri­te­rin­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.