Hva er god helse?

Faedrelandsvennen - - MENING -

Helse hand­ler om trygg­het, det hand­ler om å kun­ne føle seg trygg der man er. At man kan sto­le på at uan­sett hva som skjer så får man hjelp.

●● Helse hand­ler om de små val­ge­ne i hver­da­gen, om våre hold­nin­ger og av­gjø­rel­ser. Om man vel­ger å ta syk­ke­len iste­den­for bi­len, om man vel­ger å in­klu­de­re iste­den­for å eks­klu­de­re og om å se mu­lig­he­ter.

Alle er eni­ge om at helse er vik­tig, vi vil ha god helse. Men hvor­dan får vi det til? Norsk syke­plei­er­for­bund har sagt at in­nen 2035 vil vi mang­le 30.000 syke­plei­ere i Nor­ge. Sam­ti­dig ser vi at re­gje­rin­ga leg­ger ned lo­kal­syke­hus, og lo­ka­le helse­tje­nes­ter gang på gang. Det­te sy­nes jeg er skum­melt. For hvor­dan skal vi kun­ne job­be for sa­ker som bed­re kol­lek­tiv­til­bud, null mob­bing, mind­re Co2-ut­slipp og mer grønt i by­ene når vi ikke kan ta vare på de grunn­leg­gen­de tje­nes­te­ne. Jeg me­ner det bur­de være en selv­føl­ge at når man er syk skal man få den bes­te hjel­pa som fin­nes, at mine beste­for­eld­re skal få den bes­te plei­en en­ten i hjem­met el­ler på syke­hjem­met. Men med den ut­vik­lin­ga som skjer nå, kan jeg ikke føle meg trygg på det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.