Rolf To­bias­sen

Faedrelandsvennen - - NÆRT - TU­RID LILLIAN HENRIKSEN, BRYNHILD SIREVÅG OG JAN I. PE­DER­SEN

●● Vår venn og kol­le­ga Rolf To­bias­sen døde 21. mars, 83 år gam­mel.

Han var en iher­dig for­kjem­per for fransk i sko­len og en pio­ner i fransk-norsk uni­ver­si­tets­sam­ar­beid. In­spi­rert av lek­tor Wer­ring ble hans en­tu­si­as­me for fransk språk vakt i gym­nas­ti­den i Kris­tian­sand. Der møt­te han også sin Ran­di. Hun har i et og alt delt hans franko­file in­ter­es­ser. Rolf ble i 1960 cand. philol. med ho­ved­opp­ga­ve om ”na­tur og men­neske­na­tur” hos Rousseau. Fra 1962 til han nåd­de pen­sjons­al­der had­de han sin ar­beids­plass ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo, som læ­rer og be­sty­rer ved Ro­mansk in­sti­tutt og se­ne­re som leder av Sen­ter for uni­ver­si­tets­sam­ar­beid med Frank­ri­ke. Rolfs ar­beid for re­krut­te­ring til fransk star­tet etter at fa­get på 70-tal­let ikke len­ger var ob­li­ga­to­risk og fort­sat­te til det sis­te. Frans­kens stil­ling i Nor­ge før­te også til sam­ar­bei­det mel­lom nors­ke uni­ver­si­te­ter og uni­ver­si­te­tet i Ca­en og opp­ret­tel­sen av Fransk-norsk sen­ter for ut­veks­ling og sam­ar­beid (OFNEC) i 1983. Det ga nye stu­die­mu­lig­he­ter for fi­lo­lo­ger og real­fag­stu­den­ter. Se­ne­re fikk han i stand sam­ar­beid om bl. a. in­ge­ni­ør­stu­di­er ved INSA Tou­lou­se. For å styr­ke kon­tak­ten mel­lom nors­ke og frans­ke forsk­nings­mil­jø­er opp­ret­tet han i 1998 Fransk­norsk sen­ter for hu­ma­nio­ra og sam­funns­vi­ten­skap i Paris.

Rolf var ak­tiv på man­ge are­na­er. Han var med på å stif­te Fransk­læ­rer­for­enin­gen i Nor­ge, og var leder i en lang pe­rio­de. For de med or­de­nen Pal­mes Acadé­mi­ques i Nor­ge stif­tet han i 2005 en norsk for­ening, AMOPA Nor­vè­ge, nok en are­na for ar­beid for fransk språk og kul­tur.

I fle­re ti­år har Rolf og Ran­di vært ak­ti­ve i for­enin­gen Sou­ve­nir Nor­mand. Gjen­nom den ble det knyt­tet va­ri­ge venn­skaps­bånd og in­ter­na­sjo­nal kon­takt ved år­li­ge treff med til­sva­ren­de for­enin­ger i bl.a. Frank­ri­ke og Eng­land.

Rolf er blitt be­hø­rig hed­ret for sin inn­sats. Han er bl.a. Com­mand­eur des Pal­mes Acadé­mi­ques, Of­fi­ci­er de l’ord­re na­tio­nal du Mé­ri­te, æres­dok­tor ved Uni­ver­si­te­tet i Ca­en, Che­va­li­er de la Lé­gion d’honneur, og er til­del­tKon­gens for­tjenste­me­dal­je i gull.

Rolf var en in­spi­ra­tor for utal­li­ge stu­den­ter og en god venn. Han etter­la­ter seg et tom­rom som blir umu­lig å fyl­le. Vi tak­ker for hans utro­li­ge inn­sats. Våre tan­ker går til Ran­di, sønn og dat­ter som har mis­tet en flott ek­te­fel­le og far.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.