In­ge An­der­sen felt etter te­le­fon­mø­ter

Faedrelandsvennen - - SPORT - KURT. B.M. HAUGLI

– Be­slut­nin­gen var en­stem­mig, sier idretts­pre­si­dent Tom Tvedt.

Da sty­ret i Nor­ges idretts­for­bund had­de eks­tra­or­di­nært krise­møte på et ho­tell på Gar­der­moen sist ons­dag, ble det ikke fat­tet en en­de­lig be­slut­ning om at ge­ne­ral­sek­re­tær In­ge An­der­sen skul­le gå.

Tom Tvedt had­de i går sin førs­te ar­beids­dag på sitt kon­tor på Ul­le­vaal sta­dion etter at et en­stem­mig sty­re had­de bedt ge­ne­ral­sek­re­tær In­ge An­der­sen om å fra­tre sin stil­ling.

Det ble en hek­tisk start på da­gen hvor han be­gyn­te med å ori­en­te­re alle an­sat­te på et all­møte om det som had­de skjedd.

Man­nen som har vært reg­net som norsk idretts kan­skje mek­tigs­te mann de sis­te 13 åre­ne, had­de fått be­skjed om at hans tid var over.

Etter krise­mø­tet for­ri­ge ons- dag var ge­ne­ral­sek­re­tær In­ge An­der­sen fort­satt i stil­lin­gen. På di­rek­te spørs­mål om det var slik, svar­te Tom Tvedt et ube­tin­get ja. Men det skjed­de noe etter at idretts­sty­ret had­de gått fra hver­and­re på Gar­der­moen ons­dag kveld.

Tvedt var ikke sik­ker på at In­ge An­der­sens av­gang kom til å bli den en­de­li­ge be­slut­nin­gen. Men det ble han etter lan­ge te­le­fon­kon­sul­ta­sjo­ner med sty­rets 13 and­re med­lem­mer.

FOTO: NTB SCANPIX

Tom Tvedt (t.v.) og In­ge An­der­sen skil­ler lag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.