Pre­si­se­ring

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● I Fædre­lands­ven­nen den 29. mars in­ter­vju­et vi le­gen Ul­rik­ke Røed-faus­ke om helse­hjelp til pa­pir­løse flykt­nin­ger. For­mu­le­rin­gen «Kritisk til snever fastlegeordning» i stikk­tit­te­len på for­si­den gir en urik­tig frem­stil­ling av Røed-faus­kes syn på sa­ken. Det hun me­ner, som det frem­går av ar­tik­kel­teks­ten, er at det er svært pro­ble­ma­tisk at det ikke er noen som helst opp­føl­ging av den­ne grup­pen, som av uli­ke år­sa­ker fal­ler utenfor fast­lege­ord­nin­gen. Red.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.