Regjeringen: Ikke palme­olje­frie inn­kjøp

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Palme­olje­fritt driv­stoff må være et krav når stat og kom­mu­ner leg­ger trans­port­tje­nes­ter ut på an­bud, me­ner SV. Men regjeringen sier nei.

SV har fore­slått at det stil­les krav om bio­driv­stoff fritt for palme­olje ved alle of­fent­lig inn­kjøp av driv­stoff, of­fent­li­ge an­bud og trans­port­tje­nes­ter. Men da Heik­ki Eids­voll Holm­ås i Stor­tin­get spur­te næ­rings­mi­nis­ter Mo­ni­ca Mæ­land (H) om hun vil sør­ge for det­te når hun la­ger nye og for­enk­le­de reg­ler for of­fent­li­ge an­bud, var sva­ret blankt nei.

– Vi vil stil­le to krav: Det skal være lær­lin­ger til­knyt­tet virk­som­he­ten og mil­jø­et skal vek­tes, sier hun til NTB.

Noen nær­me­re de­fi­ni­sjon av miljø­krav vil ikke leg­ge inn i an­buds­reg­le­ne.

– Det er opp til den en­kel­te inn- kjø­per å gjø­re. Det er and­re krav når man byg­ger ope­ra enn når man kjø­per inn kaf­fe, sier hun.

Holm­ås syns sva­ret er de­pri­me­ren­de.

– Det vi­ser en re­gje­ring som er full­sten­dig hand­lings­lam­met når det gjel­der å føl­ge opp det Stor­tin­get har sagt, nem­lig at regjeringen gjen­nom sin inn­kjøps­po­li­tikk skal sik­re at vi ikke bi­drar til å øde­leg­ge regn­skog, sier han, og fort­set­ter:

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.