In­no­va­sjons­pri­sen til Scan­ma­tic

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

●● – Vi står ikke ofte på tor­vet og ro­per «kom og kjøp!» Så takk for den­ne pri­sen! sa ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Tor Kim Steins­land da han mot­tok In­no­va­sjons­pri­sen fra Di­gin og Spare­ban­ken Sør på tam­pen av Di­gi­tal­kon­fe­ran­sen ons­dag.

Steins­land kun­ne dra til­ba­ke til 48 an­sat­te på Stau­bø med 50.000 kro­ner, di­plom og man­ge god­ord om Scan­ma­tics’ avan­ser­te, tek­no­lo­gis­ke løs­nin­ger. Blant de se­nes­te er et po­si­sjo­ne­rings­sys­tem som kan be­nyt­tes av alt fra bå­ter og bi­ler til gress­klip­pe­re, og som kom­bi­ne­rer data fra di­ver­se sa­tel­litt­sys­te­mer på en måte som gjør van­lig gps til en unøy­ak­tig som­le­pave.

– Re­gio­nen tren­ger til om­stil­ling etter olje­pris­fal­let. Scan­ma­tic inn­går i alt det fine vi fikk se un­der jury­ens ar­beid. Vi fes­tet oss ved 15 kan­di­da­ter og Scan­ma­tic gikk alt­så til topps, for­tal­te Geir Berg­s­kaug, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Spare­ban­ken Sør.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.