Ar­beid til alle

Faedrelandsvennen - - MENING - KARI HENRIKSEN , ODD OM­LAND, stor­tings­re­pre­sen­tan­ter, Ap Vest-ag­der NORUNN TVEITEN BENESTAD stor­tings­re­pre­sen­tant Vest-ag­der Høy­re SVEIN HAR­BERG stor­tings­re­pre­sen­tant Høy­re

Ar­bei­der­par­ti­et har ar­beid til alle som mål uav­hen­gig av kri­ser og bru­ker ef­fek­ti­ve virke­mid­ler for å få det til.

●● I 2009 skap­te vi god vekst i pri­va­te ar­beids­plas­ser un­der fi­nans­kri­sa. Vår po­li­tikk i 2014, ble ikke ved­tatt i Stor­tin­get, det gjor­de po­li­tik­ken fra Høy­re- og Frem­skritts­par­ti-regjeringen. Noen av for­sla­ge­ne i vår til­taks­pak­ke gikk li­ke­vel Høy­re og Frem­skritts­par­ti­et med på, etter lang­va­rig på­trykk fra en sam­stemt fag­be­ve­gel­se og NHO. Dess­ver­re tok det for lang tid og til­ta­ke­ne har hatt li­ten ef­fekt på le­dig­hets­tal­le­ne frem til nå.

In­gunn Foss har i fle­re avi­ser inn­legg der hun spør om Ap går til valg på å øke olje­pri­sen? Hun og Høy­re bur­de vært mer opp­tatt av å leg­ge bed­re til ret­te for at det ska­pes fle­re ar­beids­plas­ser i Ag­der enn å dri­ve med slik lett­vint re­to­rikk.

I 2009 bruk­te Ar­bei­der­par­ti­et rundt 15 mil­li­ar­der til kraft­ful­le til­taks­pak­ker fra dag én, etter inn­spill fra og sam­ar­beid med fag­be­ve­gel­sen. Og vi kom gjen­nom kri­sa med Euro­pas la­ves­te le­dig­het og høy­es­te sys­sel­set­tings­vekst i pri­vat sek­tor.

Un­der Høy­re- og Frem­skritts­par­ti-regjeringen er øk­nin­gen i ar­beids­plas­ser mar­gi­nal i pri­vat sek­tor, mens of­fent­lig sek­tor eser ut. Den lo­gis­ke tanke­rek­ken til Høy­re sy­nes å være at det er po­li­tik­ken til Høy­re- og Frem­skritts­par­ti-regjeringen som har skapt rundt 70 tu­sen nye ar­beids­plas­ser i ho­ved­sak i of­fent­lig sek­tor, som de skry­ter av, mens de 350 tu­sen som ble skapt un­der for­ri­ge re­gje­ring er noe som ikke hen­ger sam­men med Ar­bei­der­parti­po­li­tikk.

Det er feil. Po­li­tikk kan bi­dra til at ar­beids­plas­ser ska­pes. Det kal­les mot­konjuk­tur­po­li­tikk. Fi­nans­kri­sen ram­met alle land i Euro­pa. Olje­kri­sen ram­mer i ho­ved­sak olje­pro­du­se­ren­de land. Fi­nans­kri­sen var en glo­bal kri­se som på­vir­ket han­del, in­ves­te­rin­ger og vekst i hele verden. Olje­kri­sen ram­mer olje­bran­sjen. Jo, det er for­skjel­ler. Men beg­ge kri­ser kan mø­tes med mot­konjuk­tur­po­li­tikk hvis man vil. Det vil Ar­bei­der­par­ti­et. Høy­re- og Frem­skritts­par­ti-regjeringen vil ikke. Det er et fair valg, men man kan ikke la vær å ta an­svar for kon­se­kven­se­ne av val­get. Kon­se­kven­se­ne er re­kord­høy le­dig­het, re­kord­høy olje­penge­bruk og la­vest sys­sel­set­ting. Det sis­te er svært be­kym­rings­fullt. Vi har lav krone­kurs og lav ren­te. Det skul­le til­si at vi skul­le hatt vekst i sys­sel­set­tin­gen. Det har vi ikke. Det er et re­sul­tat av lang­va­rig, høy le­dig­het på den­ne re­gje­rin­gens vakt.

Høy­re- og Frem­skritts­par­ti-regjeringen nev­ner sjel­den de­res ho­ved­sat­sing for å få ned le­dig­he­ten. 25 mil­li­ar­der i skatte­kutt til de som har mest.

Ar­bei­der­par­ti­et har en an­nen po­li­tikk. Den har vist seg å vir­ke bed­re på ut­ford­rin­ger i mar­ke- dets sving­nin­ger. Ar­bei­der­par­ti­et vil for­bed­re og ut­vik­le po­li­tik­ken i den ret­nin­gen. Vi vil, sam­men med an­sat­tes or­ga­ni­sa­sjo­ner, gå nøye gjen­nom ar­beids­miljø­lo­ven. Den skal for­bed­res hel­het­lig, slik at den mø­ter de ut­ford­rin­ge­ne vi står over­for i fram­ti­da. Ar­bei­der­par­ti­et vil, sam­men med næ­rings­li­vet, byg­ge et for­ut­sig­bart ramme­verk for fram­ti­das ar­beids­liv. For oss er ho­ved­må­let at folk skal ha trygg­het for ar­beid og trygg­het i ar­beid.

FOTO: NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.