Ikke stør­re brann­fare med el­bi­ler

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

●● Nye tes­ter vi­ser at det er svært vans­ke­lig å star­te brann i et el­bil­bat­te­ri med ytre varme­kil­der. Det er Di­rek­to­ra­tet for sam­funns­sik­ker­het og be­red­skap (DSB) som hev­der det­te og me­ner at det er ri­me­lig å anta at el­bi­ler par­kert i ga­ra­sje­an­legg ikke re­pre­sen­te­rer en høy­ere ri­si­ko for brann sam­men­lig­net med kon­ven­sjo­nel­le bi­ler.

– Det er in­gen grunn til å tro at el­bi­ler som står til la­ding vil øke den­ne ri­si­ko­en så len­ge lade­sys­te­met er ut­ført og ved­li­ke­holdt etter DSBS re­gel­verk, sier sjef­in­ge­ni­ør i DSB, Jostein Grav til Norsk El­bil­for­ening

Det­te er svært vik­tig in­for­ma­sjon å få fram, slik at det ikke opp­står vi­de­re grunn­lag for my­ter som kom­mer i vei­en for vi­de­re ut­byg­ging av lade­løs­nin­ger i fel­les­an­legg, ty­pisk i bo­retts­lag og sam­ei­er, skri­ver El­bil­for­enin­gen på sin hjemme­side.

ARKIVFOTO

Bratt­bak­ken Bo­retts­lag på Hå­nes la i fjor ned for­bud mot at frem­ti­di­ge el­bil-ei­ere kan par­ke­re i ga­ra­sje­an­leg­ge­ne un­der ter­rasse­lei­lig­he­te­ne. Frykt for at en el­bil skal ta fyr og bran­nen spre seg til bo­li­ge­ne, er be­grun­nel­sen. På bil­det styre­le­der Rolf Mi­kael Ga­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.