Nei til fri­slipp av vann­scoo­te­re

Re­gje­rin­gen bør lyt­te til de man­ge som sier nei til å fjer­ne da­gens reg­ler for vann­scoo­te­re.

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

Da­gens for­skrift for­byr i ut­gangs­punk­tet vann­scoo­ter­kjø­ring til sjøs in­nen­for en sone på 400 me­ter fra land. In­nen­for den­ne so­nen er det kun til­latt med trans­port­kjø­ring i maks fem knop, og med stø kurs.

Re­gje­rin­gen vil fjer­ne da­gens re­gu­le­rin­ger fra kom­men­de som­mer. For­sla­get er nå på hø­ring i kom­mu­ne­ne. Men fle­re sier nei. Også po­li­ti­ke­re fra Høy­re.

Vann­scoo­te­re er byg­get for å kjø­re svært fort.

Som vi skrev på re­por­ta­sje­plass tors­dag er Høy­res gruppe­le­der i Kris­tian­sand imot et fri­slipp. «De kjø­rer vel­dig raskt, kom­mer til man­ge ste­der, og jeg har inn­trykk av at de har pro­ble­mer med å hol­de far­ten nede – selv når de er i tran­ge smug og nær tra­fik­ker­te om­rå­der», sier Re­na­te Hæ­ge­land.

Både KRF og Ap ser ut til å hav­ne på sam­me kon­klu­sjon. Som også er i tråd med innstil­lin­gen fra ad­mi­ni­stra­sjo­nen. Na­tur­for­val­ter Trond Jo­han­son i park­ve­se­net pe­ker på at «Det­te hand­ler om støy el­ler still­het i skjær­går­den, om kon­flikt med ba­den­de, pad­len­de og fisk­en­de, i til­legg til sjø­fugl».

Det er vik­ti­ge po­en­ger. Og de er i tråd med Inn­til 2013 var det for­budt bru­ke vann­scoo­ter Nor­ge. I dag er det til­latt så len­ge man hol­der seg minst 400 me­ter fra land. Bil­det er fra by­fjor­den i Kris­tian­sand. det som en bred al­li­an­se av or­ga­ni­sa­sjo­ner har frem­ført. Norsk Fri­lufts­liv, Den Nors­ke Tu­rist­for­ening, Padle­for­bun­det, Nor­ges Hytte­for­bund, Norsk Or­ni­to­lo­gisk Fore­ning, Na­tur­vern­for­bun­det, Fri­lufts­rå­de­nes Lands­for­bund, Nor­ges Seil­for­bund, Norsk Zoo­lo­gisk Fore­ning og Norsk fore­ning mot støy er blant de som har pro­te­stert mot et fri­slipp. De pe­ker på at mer vann­scoo­ter­kjø­ring vil gå på be­kost­ning av alle de som bru­ker kys­ten som re­krea­sjons­om­rå­de. Og at den vil gå hardt ut­over sår­ba­re sjø­fugl­be­stan­der.

Til­hen­ger­ne av et fri­slipp hev­der at vann­scoo­te­re må be­hand­les som fri­tids­bå­ter. Og at det­te hand­ler om å hånd­heve farts­gren­ser og and­re reg­ler - for alle. Det vet de fles­te som fer­des på sjø­en at er for en­kelt. For­di små­bå­ter har en an­nen funk­sjon; de bru­kes i langt stør­re grad til trans­port, til et fiske­om­rå­de el­ler til en hol­me. Og for­di vann­scoo­te­re er byg­get for å kjø­re svært fort. El­ler som Høy­re-po­li­ti­ke­ren Re­na­te Hæ­ge­land sier: «Det hand­ler om fart og lek».

Det bør re­gel­ver­ket fort­satt set­te gren­ser for.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.